писмо на КРС от 05.12.2022

Група за радиокомуникации при бедствия и аварии.
LZ1FW
Мнения: 894
Регистриран на: 27 юни 2010, 15:29
Местоположение: София, KN12QP
Контакти:

писмо на КРС от 05.12.2022

Мнение от LZ1FW » 11 дек 2022, 12:47

КРС е написало писало писмо до българските радиолюбители. Текста на писмото е по-долу. Още по-долу е последното мнение на КРС по същината на темата. Там ясно пише, че КРС не одобрява използването на радиолюбителски честоти от български радиолюбители при бедствия.

Писмото на КРС приканва българските радиолюбители да се свържат с кмета на общината, където живеят, и да станат доброволци.

Добре да се прочете ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ.
Обърнете внимание на текста в червено. Използваните от доброволците радиочестоти са извън радиолюбителските обхвати.

Поводът да изпиша всичко това е широко разпространеното мнение, че в България при бедствия и аварии радиолюбителите ще използват радиолюбителски честоти. КРС няма да хареса това, освен ако писмено не заяви обратното.
Раздел III.
Доброволни формирования

Чл. 39. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., предишен текст на чл. 39 - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Доброволец е лице, което участва в доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
(2) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Доброволецът при предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях има правомощията по чл. 124, ал. 1, т. 1, 2 и 5 - 7 от Закона за Министерството на вътрешните работи.

Чл. 40. (1) (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Доброволец може да е всяко дееспособно физическо лице, навършило 18 години, което е клинично здраво, не страда от психично заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е реабилитирано.
(2) Лицето по ал. 1 може да придобие качеството доброволец независимо от трудовото или служебното си правоотношение.
(3) Правата и задълженията на доброволците се определят с този закон и със сключения от всеки от тях договор за участие в доброволно формирование.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Лице, навършило 16 години и ненавършило 18 години, може да бъде обучавано за доброволец, без да изпълнява конкретни задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
(5) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) На всеки доброволец и на лицата по ал. 4 се определя персонален идентификационен номер.

Чл. 41. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., предишен текст на чл. 41 - ДВ, бр. 14 от 2015 г.) Доброволните формирования се създават от кмета на общината по решение на общинския съвет.
(2) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.) В общини с население до 20 000 души задължително се създават доброволни формирования по реда на ал. 1.
(3) (Нова - ДВ, бр. 14 от 2015 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.) За изпълнение на дейностите по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на кметовете на общини се предоставя безвъзмездно радиочестотен ресурс от радиочестотния спектър за граждански нужди за ползване от създадените доброволни формирования.
(4) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.) Юридически лица може да създават за своя сметка доброволни формирования по реда на наредбата по чл. 44, ал. 2.

Чл. 42. (1) Кметът е длъжен да:
1. сключи договор с доброволеца;
2. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) осигури обучение и екипировка на доброволеца;
3. (доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) застрахова доброволеца срещу злополука, настъпила при или по повод изпълнение на договорните му задължения, както и лицата по чл. 40, ал. 4 за времето на обучение;
4. (отм. - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.)
5. (изм. - ДВ, бр. 102 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 93 от 2009 г., в сила от 25.12.2009 г., изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) подаде до директора на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР заявление за вписване в регистъра по чл. 47, ал. 1 на доброволното формирование;
6. (нова - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) предложи сключването на договор по т. 1 на лице по чл. 40, ал. 4, при условие че то е завършило обучение и отговаря на изискванията на чл. 40, ал. 1.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.) Разходите по ал. 1 са за сметка на държавния бюджет като делегирана от държавата дейност.

Чл. 43. (1) (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.) За времето на обучение или изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях доброволецът се освобождава от работодателя или органа по назначаването за изпълнение на граждански, обществени и други задължения.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.) За времето на участие в мероприятията по ал. 1 лицето получава възнаграждение за сметка на държавния бюджет при условия, по ред и в размери, определени от Министерския съвет, като това време се признава за служебен или трудов стаж.
(3) (Нова - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.) Доброволците се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване, като осигурителните вноски за социално и здравно осигуряване са изцяло за сметка на държавния бюджет.

Чл. 44. (1) (Предишен текст на чл. 44 - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Кметът е длъжен:
1. да уведоми работодателя или органа по назначаването на доброволеца за участие в мероприятията по чл. 43, ал. 1;
2. да издаде документ, удостоверяващ участието на доброволеца, не по-късно от три дни след приключване на мероприятието;
3. (изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) да осигури за доброволните формирования безвъзмездно ползване на помещения, специализирана техника и оборудване.
(2) (Нова - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) Редът за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования се определя с наредба на Министерския съвет.

Чл. 45. (Доп. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Доброволецът не е длъжен да изпълнява задълженията си в случаите, когато той или членове на неговото домакинство са непосредствено засегнати от бедствия, пожар или извънредна ситуация, като своевременно уведоми кмета.

Чл. 46. (Изм. - ДВ, бр. 88 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 51 от 2016 г., в сила от 05.07.2016 г.) Доброволецът, който не е в трудови или служебни правоотношения към момента на неговото повикване за обучение или изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари, извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, получава възнаграждение за сметка на държавния бюджет при условия, по ред и в размери, определени от Министерския съвет.

Чл. 47. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г., в сила от 14.10.2011 г.) (1) В Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, се води регистър на доброволните формирования.
(2) Редът за създаване, поддържане и водене на регистъра по ал. 1 се определя с наредба на министъра на вътрешните работи.

Чл. 47а. (Нов - ДВ, бр. 97 от 2017 г.) (1) Доброволните формирования могат да се сдружават на доброволен принцип за решаване на общи въпроси и за постигане на цели от взаимен интерес.
(2) За защита на своите общи интереси и за поддържане и развитие на дейностите си доброволните формирования могат да създадат национално сдружение.
(3) Националното сдружение има право да:
1. представлява своите членове пред държавните органи;
2. разработва предложения за промяна и усъвършенстване на правната уредба на доброволните формирования;
3. участва в подготовката и обучението на доброволците;
4. осъществява контакти и взаимодействия със сродни организации от други държави, както и да членува в международни сдружения;
5. осъществява и други дейности, определени със закон и с учредителния акт.
(4) Министерството на вътрешните работи съдейства за осъществяването на дейността на националното сдружение на доброволците, като може да му предоставя за безвъзмездно ползване помещения - държавна собственост, необходими за изпълнението на дейностите му.
(5) Правата по ал. 3 се упражняват, при условие че в националното сдружение членуват над половината от доброволните формирования, създадени по реда на чл. 41, ал. 1.
Изображение

Изображениеlz2fv
Мнения: 175
Регистриран на: 21 мар 2009, 17:21

Re: писмо на КРС от 05.12.2022

Мнение от lz2fv » 11 дек 2022, 13:05

"...породена от конфликта в Украйна...вероятност от недостиг на електроенергия през предстоящия зимен сезон..." ?!
"...режим на тока..."?!

Абе пийте си редовно хапчетата бе!
И вярно ли подписалият това писмо получава заплата от моите данъци?lz1yq
Мнения: 1320
Регистриран на: 01 ное 2006, 00:50
Местоположение: Plovdiv

Re: писмо на КРС от 05.12.2022

Мнение от lz1yq » 11 дек 2022, 18:37

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
73!LZ6AJ
Мнения: 1410
Регистриран на: 12 окт 2008, 23:34
Местоположение: Belgium
Контакти:

Re: писмо на КРС от 05.12.2022

Мнение от LZ6AJ » 12 дек 2022, 07:15

Кой ли е подготвил текста на писмото?
Отделно - кой го е съгласувал преди подпис?

Някои неща си личат и трябва да се ловят още във въздуха...

Измисленият враг и измислената опасност като начин за манипулация в управлението... за нашите момчета това упражнение е шлифовано, но средата вече е друга

Здраве желая и по-малко внимание на "кьор фишеци"


73,
Любо

LZ1ZJ
Мнения: 512
Регистриран на: 25 апр 2007, 14:37
Местоположение: София

Re: писмо на КРС от 05.12.2022

Мнение от LZ1ZJ » 12 дек 2022, 10:48

Пари сигурно ще се усвояват.... не е шега работа това! :lol:
Старите рефлекси се събуждат..... :lol:lz2fv
Мнения: 175
Регистриран на: 21 мар 2009, 17:21

Re: писмо на КРС от 05.12.2022

Мнение от lz2fv » 12 дек 2022, 12:00

Аз обаче се чудя като как така шефът на КРС изведнъж се е сетил колко кофти е енергийната система на страната и как радиолюбителите трябва да бъдат осветлени за това, какво трябва да въшат, като "спре тока".
Относно това кой е подготвил текста и го е съгласувал, мисля че обикновено администрацията отбелязва тия подробности в самото писмо. Някъде трябва да има нещо като XX/YY.LZ1ZJ
Мнения: 512
Регистриран на: 25 апр 2007, 14:37
Местоположение: София

Re: писмо на КРС от 05.12.2022

Мнение от LZ1ZJ » 12 дек 2022, 15:53

Със сигурност има намесена жена или пари! :roll: :mrgreen: :lol:lz1yq
Мнения: 1320
Регистриран на: 01 ное 2006, 00:50
Местоположение: Plovdiv

Re: писмо на КРС от 05.12.2022

Мнение от lz1yq » 12 дек 2022, 18:26

Където има пари има и жени... :wink:

73!Отговори