ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Историята на радиолюбителството в България.
lz1fj
Мнения: 212
Регистриран на: 19 авг 2008, 11:47
Местоположение: Sofia

ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от lz1fj » 05 сеп 2012, 23:00

Кирил Божилов, LZ1FJ
ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

„По тъмни мазета и прашни тавани,
в архиви – лични, държавни и всякакви,
в полусъборени сгради, на пожълтял стар лист –
там чака Тайната – да бъде тя открита!” – К. Б.

I. СИСТЕМИ ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА РАДИОЛЮБИТЕЛСКИТЕ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА В БЪЛГАРИЯ
Организацията, в която са и българските радиолюбители, през периода есен 1947-1951 г. се нарича Народен съюз за спорт и техника (НССТ). Към началото на 1950 окончателно е готов Правилникът за радиолюбителска дейност (авторът му е асистентът-физик, политзатворник и отново асистент в Соф. университет Бончо Беленски), но официално влиза в сила от 01.09.1950. Първите слуш. номера са разпределени доста по-рано – нетърпението „отдолу” е било мн. силно.

НУЛЕВА „СИСТЕМА” (преди 01.09. 1950) – засега на мое разположение е само един списък на 51 човека, на които през пролетта и лятото на 1950 са определени четирицифрени номера. Тези номера обаче не се поддадоха на опитите да ги разшифровам по пътя териториално деление или др. логика. Най-общ извод за тях е, че са записвани поред, понякога с прескачания от по няколко номера. Но са били използвани в недълъг период за обмен на QSL кореспонденция до и след влизането в сила на официалната първа система. Ще се върна на този период, когато пиша за конкретни хора. Добре ще бъде, ако се появят още данни. Засега обаче периодът преди есента на 1950 е тайнствен, с портрети на Сталин и Л. П. Берия, с неясни силуети в мъгла и тъмнина, с борба на част от радиолюбителите с врага и др.
ПЪРВАТА СИСТЕМА (1 септ.1950 – 1959) за слуш. номера е създадена в НССТ, с отчитане на тогавашното административно-териториално деление (13 окръга, един от които е София-град): LZ1 е Южна България, LZ2 – Северна България. Тогавашните окръзи имат номера, слушателят също има пореден индивидуален номер. (Пример 1: LZ1-1-15 означава, че слуш. е от София и петнадесети поред е получил слуш. номер. Пример 2: LZ2-6-21 е слуш. от Сталински (по-късно пак Варненски) окръг и от този окръг той е 21-ят слушател.). Номерата са получавани от Централния радиоклуб (ЦРК) чрез съответния Окръжен радиоклуб. QSL картичките са изпращани (получавани) в Окр. радиоклуб, който ги изпраща (получава) в (от) ЦРК. Недостатък на първата система е, че в ръкописи и при неправилни отпечатвания на слушателския номер (често явление в сп. Радио (РТ) се появяват съмнения. Пример: напечатано е LZ26110 или LZ-26110 или LZ2-6110 или LZ26-110 или LZ2-6-110, като правилен е само последният вариант (радиолюбителят-слушател М. Константинеску, тогава в гр. Толбухин (Добрич), Сталински (Варненски) окръг).
ВТОРАТА СИСТЕМА (1960 – 2004) е доста добра промяна на Първата система, поради новото административно деление на страната (1959-1987, 28 окръга). Всеки окръг се означава с буква от латин. азбука (някои райони с повече население могат да ползват 2 и повече букви; напр. за Пловдивски окръг са определени буквите E, F, J и Q ). Тази система е сполучлива, тук всичко е „железно”: до буквата може да има само LZ1- или LZ2-, след буквата може да има (след късото тире) само непрекъснати цифри. Няма основание за съмнения. (Въпреки това в сп. РТ през периода 1959-62 се срещат и стари (често погрешно представени), и от новия тип слуш. номера на сътрудници, състезатели и др.) При последвалото ново административно-териториално деление (1987 – 1998, 9 области, във всяка от които влизат от 1 до 4 от дотогавашните окръзи) самата система се справя с положението, тъй като всички букви си остават валидни, а бившите окръзи се приемат от нея като подобласти на областта). Никакво объркване и хаос не настъпват. Както НАРЕДБА № 1 от 1996 г., така и въведената от ДКД ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ 207 от 1999 г. не внасят нищо ново относно слушателите. Издадените по втората с-ма слуш. номера остават валидни и продължава издаването на номера по тази система.
ЧЕРНОСИВ ПЕРИОД. Тук извън основната тема, но за по-добра разбираемост, трябва да посоча, че периодът 1990-1993 е „тъмен” период за българското радиолюбителство. И той е с много тайни, със сваляне на портрети на Т. Живков, М. К. Балев и на всички, със структурни промени (всичките негативни за радиолюбителството), с неясни, но все по-криминални силуети в мъгла и тъмнина, с неспортна борба на част от радиолюбителите с др. радиолюбители и пр. През периода есен 1992-1993 г. сме на една стъпка от формалното излизане от обществения живот на страната.
ТРЕТАТА СИСТЕМА (2004 – продължава) за организиране на слушателските номера е въведена с корекция през 2004 г.на ОБЩА ЛИЦЕНЗИЯ 207. Въведена е както поради новото (вече от няколко години) административно деление на страната (1999, 28 области, почти съвпадащи с 28-те окръга до 1987 г., някои преименувания), както и поради „изгубване” на част от списъците на радиолюбителите-слушатели, и бъркотии, част от тях организационно наследени. (Всяка такава голяма, макар и формална промяна практически води до отпадане на част от хората.). До голяма степен новата с-ма е подкрепена от БФРЛ. По новата система слуш. знак се образува от LZ, една цифра за зоната (сев.-четни цифри, южна-нечетни), тире и трицифрен пореден номер, започвайки от 001. По този начин отпада проблемът кои знаци са били издадени в миналото и кои са останали свободни. Важно е и постигнатото запазване на дотогава издадените слушателски номера. И днес, съгласно новите " Технически изисквания за осъществ. на електронни съобщения чрез радиосъоръжения от любителската радиослужба ", номерата се образуват по този начин, например LZ1-46, LZ2-307. Съгласно с чл. 7 на Преходните и заключителни разпоредби на Техническите изисквания , „Определените до влизането в сила на тези технически изисквания лични слушателски знаци запазват действието си.” Следователно към днешна дата (2012 г.) има слушатели с буква в номера и без буква. (Недостатъци на третата система: 1) При новите слушателски номера без буква се губи възможността „с един поглед” да се определи прибл. от коя област на България е слушателя. 2) Думата „трицифрен” не трябва да я има, тъй като все някога броят на новите слушатели ще достигне 1000 (особено ако има изискване преди кл. 2 кандидатът да е слушател и двустранна организационна връзка с училищата).
(СЛЕДВА)
P.S. Не съм сигурен тук ли е точното място на този материал и моля, ако приемате материала, Администраторът да го помести там, където е най-уместно (може би във Wiki?) съгл. изискванията на сайта.
Последна промяна от lz1fj на 16 яну 2013, 18:31, променено общо 6 пъти.lz1fj
Мнения: 212
Регистриран на: 19 авг 2008, 11:47
Местоположение: Sofia

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от lz1fj » 07 сеп 2012, 09:05

II. ПЪРВИТЕ РАДИОЛЮБИТЕЛИ-СЛУШАТЕЛИ
Данните са оскъдни. Има черно на бяло списък на 51 радиолюбители, отпечатан в едно малкоформатно списание (с размери 14/20,2 см). То не е сп. „Радио”, което също още от първия си брой 1/1952 е малкоформатно, но с размери 17/24 см, и нито един от броевете му от 1952 по съдържание не съвпада. След 9 септ. 1944 се учредява Съюз на радиотехниците в България (в него членуват и радиолюбители), който издава сп. "Радиотехник" (1945-46 г.). Излиза и вестник „Радиопреглед” – програмен седмичник на Главна дирекция на радиоразпръскването През 1949 в него започват да се печатат и технически материали, вкл. радиолюбителски. От хартията, определена за него се заделя неголямо количество с мотива, че „Радиопреглед” ще започне да печата техническа притурка. Всъщност заговорнически тази хартия се употребява за издаването на замисленото ново малкоформатно радиотехническо и радиолюбителско списание „Технически радиопреглед”. В тези три периодични издания се крие още информация по темата "Слушатели". Срещат се неопределено и понятията „списанието на НССТ”, и „списанието на Мин. на ПТТР”). По това време действително все още излиза сп. „Телеграфо-пощенско и телефонно дело” (1924-1950), но списанието, в което е списъка, е с чисто радиолюбителско и радиотехническо съдържание. Издействаната хартия първоначално стига само за два броя на списанието "Технически радиопреглед", които излизат в едно книжно тяло (бр.1-2). Засега съм установил излизането на 4 бр. от списанието, но колко точно са отпечатани предстои да се установи. Сигурно е, че след 1950 г. то не излиза. Списанието, който имам е без корици и начални страници, но косвено от съдържанието може да се направи извода, че тия слуш. номера са получени до лятото на 1950 г. Но принципът на тая „нулева система” никак не е ясен. Привеждам списъка дословно:
1. Генчо Пенев Цонев 1022
2. Николай Г. Корабов 1040
3. Борис Станев Трайчев 1042
4. Христо Петров Събев 1051
5. Иван Симеонов Павлов 1052
6. Никола Георгиев Пенев 1064
7. Лозенка Георгиева Тодорова 1055
8. Димитър Иванов Милев 1059
9. Тодор Кунчев Нешков 1062
10. Пею Иванов Пеев 1063
11. Васил Ангелов Михайлов 1065
12. Йордан Петков Илиев 1078
13. Димитър Кирилов Петров 1102
14. Петър Кирилов Кънчев 1108
15. Цанко Денчев Цонев 1110
16. Здравко Дим. Петров 1131
17. Александър К. Ангелов 1161
18. Александър Н. Петров 1233
19. Михаил Найд. Михайлов 1234
20. Костадин Хр. Чобанов 1237
21. Георги Тод. Михайлов 1240
22. Георги Томов Ангелов 1241
23. Георги Павлов Велев 1242
24. Димитър Н. Терзиев 1243
25. Панайот Анг. Панайотов 1245
26. Стоян Киров Желев 1246
27. Стоян Георгиев Благоев 1247
28. Славейко Конст. Младенов 1248
29. Димитър Ив. Димитров 1249
30. Тодор Иванов Върбанов 1250
31. Иван Тодоров Казанджиев 1251
32. Храйер Степан Аджелян 1252
33. Георги Ангелов Терзийски 1254
34. Иван Хр. Костов 1259
35. Илия Борисов Христов 1262
36. Никола Кр. Стоянов 1317
37. Асен Асенов Бехтерев 1325
38. Цветан Ангелов Величков 1326
39. Иларион Борисов Илиев 1327
40. Сава Цанев Събев 1329
41. Георги Ст. Делев 1330
42. Младен Стеф. Бъчваров 1337
43. Иван В. Марангозов 1338
44. Георги Илиев Георгиев 1339
45. Кузман Денчев Денчев 1340
46. Димитър Панов Сибирски 1341
47. Георги Ганчев Иванов 1342
48. Иван Дечев Иванов 1343
49. Николай К. Пашов 1344
50. Васил Йорд. Стефанов 1346
51. Иван Дим. Попов 1352
В този списък никъде не са употребени префикси (LZ1 или LZ2), само тия четирицифрени числа.

III. ТРУДНОСТИ ПРЕД АВТОРА
От опитите да се „разшифрова” системата, по която са определени номерата, се стига до следните изводи: 1) Ако се приеме първата цифра за зоната (Южна или Сев. България), нищо не се получава, защото напр. Н. Корабов е от Сев. Б-я, а неговият номер започва с единица. При този подход излиза, че всички са от Юж. Б-я, което не е вярно. 2) Другите опити по възрастов, расов и религиозен подход да се обясни принципа на нулевата система не дават резултат. 3) И тогава ми хрумна дивата и абсурдна (от днешна гледна точка) мисъл да използвам ... класово-партиен подход. През 1949-50 г. тоя подход е бил главен и определящ. При него се получава, че лицата, чиито номера започват с числата 10 и 11, са примерно от пролетарски произход и от най-ниския слой на дребната буржоазия (синове на дребни служащи, на учители и др. под.), членове на ДСНМ. И действително, и Н. Корабов, и Лозенка Тодорова, и Димиър К. Петров са такива. Групата с номера, започващи с числото 12, са от по-високите слоеве на дребната, но не чак до средна буржоазия, или деца на все още невлезли в ТКЗС дребни земеделци (но не и на привърженици на Никола Петков). Тук и Михаил Н. Михайлов, и Коста Чобанов „пасват”. Разбира се, и от тази група всички са членове на ДСНМ, просто не може да не са. Хората, чиито номера започват с 13, са общо казано „съмнителни”, някои от тях са излизали в чужбина, но водят приличен, добър начин на живот, нямат лоши прояви и може да им се даде слушателски номер. В тази група „пасват”Д. Сибирски, Асен Бехтерев (с тая руска фамилия ... я белогвардейска, я графска ...кой знае?). Всичко това е хумор, но ако постъпи информация за още слушатели от списъка, „пасващи” в определена група?! 4) Последният подход, също вероятен, е, че по реда на идващите молби за слушатели всички са записвани поред. Но и това едва ли е така, защото не обяснява напр. значителната разлика между номерата на Ник. Корабов (1040) и Д. Сибирски (1341). Даже по-вероятно е Д. Сибирски да е започнал слушателската си дейност по-рано от Корабов.
Имайки предвид 1) написаното от Д. Петров „SWL съм от 1947 г.” (вж сп. „LZ73” бр.4/1992, с. 15), и 2) категорично установения слушателски номер LZ-1079 на Тодор Саранов (SK), и ако засега приемем „времевия” подход и записване поред, без оглед на местоположението, стигаме до предварителния извод , че списъкът „51” е само единия от 2 или повече списъци, вероятно публикувани някъде в тогавашните списания. Разбира се, през 1947 и по-голямата част от 1948 всичко е в най-началната си фаза, но за септ. 1948 - септ. 1950 е възможно вече да има слушатели с номера.
Поради всичко това, трябва да се търсят още данни за забуления период до 1950 година (вкл.) И ако някой знае нещо за горните слушатели (за по-неизвестните) или нещо друго, свързано с дейността в този период, да го дава тук в тази тема.
Идеята ми е когато всичко стане ясно, тексът да се прочисти от излишен хумор и др. фрази и да влезе като оформен сериозен документ в страницата ИСТОРИЯ на раздела WIKI на БФРЛ.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Непояснени съкращения в горния текст:
Непояснени съкращения в горния текст: БФРЛ, BFRA – Българска Федерация на радиолюбителите; ДКД – Държавна Комитет по Далекосъобщения; ДОСО – Доброволна организация за съдействие на отбраната; ДСНМ – Димитровски Съюз на Народната Младеж; з.м.с- - заслужил майстор на спорта; Р, РТ, РТЕ – българското радиосписание, излизало като „Радио”, „Радио и телевизия”, „Радио, телевизия, електроника”; ТКЗС – Трудово Кооперативно Земеделско Стопанство, ЦРК – Централен Радиоклуб.

(СЛЕДВА)
Последна промяна от lz1fj на 16 яну 2013, 18:34, променено общо 14 пъти.LZ1CY
Мнения: 629
Регистриран на: 30 авг 2006, 11:13
Местоположение: Пловдив

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ1CY » 07 сеп 2012, 18:16

В списание "Радио" /малкия формат,преди "Радио и телевизия"/ книжка 7 от 1953 година,
на страници 8,9 и 10 е поместена статията "Нашите постижения", автор Д.Петров.
Ето ти малка извадка касаеща слушателските номера. Дано тази информация да ти е
полезна:
"....... Трябва да се изтъкнат околийските съвети,които изградиха колективни слушателски
станции, като Казанлък LZ906K, Михайловград LZ907K, Търново LZ908K, Ловеч LZ909K,
Бяла Слатина LZ910K, Лом LZ911K , Айтос LZ912K и др. ......."
73


LZ1CY

LZ3NY
Site Admin
Мнения: 823
Регистриран на: 28 авг 2006, 19:04
Местоположение: Amsterdam, The Netherlands
Контакти:

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ3NY » 07 сеп 2012, 19:02

Хубаво нещо е Интернет :)

73! от LZ1A1155
Прикачени файлове
lz1341.jpg
lz1341.jpg (151.3 KиБ) Видяна 34457 пъти


Value has a value only if its value is valued.

LZ3NY
Site Admin
Мнения: 823
Регистриран на: 28 авг 2006, 19:04
Местоположение: Amsterdam, The Netherlands
Контакти:

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ3NY » 07 сеп 2012, 19:45

Поздрави за Тодор Диков - LZ1HA.

73!
Прикачени файлове
lz11111_2.jpg
lz11111_2.jpg (28.29 KиБ) Видяна 34452 пъти
lz11111_1.jpg
lz11111_1.jpg (40.86 KиБ) Видяна 34452 пъти


Value has a value only if its value is valued.

lz1fj
Мнения: 212
Регистриран на: 19 авг 2008, 11:47
Местоположение: Sofia

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от lz1fj » 09 сеп 2012, 00:32

Кирил Божилов, LZ1FJ
ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

IV. НЯКОИ ДАННИ ЗА „ГРУПАТА НА 51-ТЕ” И ЗА ДРУГИ УСТАНОВЕНИ СЛУШАТЕЛИ С НОМЕРА ПО НУЛЕВАТА И ПЪРВАТА СИСТЕМИ
Успях да събера оскъдна информация само за някои от първите и за други от 1950-те години слушатели.

IV.1 ОТ „ПЕТДЕСЕТ И ЕДИНТЕ”:
LZ 1022 Генчо Пенев Цонев. Може би той е автор на статията „Радиосвръзките във водния транспорт”, подписана от Г. Цонев, сп. Радио 2/1956.
LZ 1040 Николай Г. Корабов, Варна, LZ2NK, първоначално само на УКВ. Следва в София, оператор на LZ1KSI, клубна р/станция на Държавния телеграфо-пощенски институт. Състезател КВ и „Л.л.”, мн. призови места. Шампион на ДОСО по ”Л.л."-3, 5 МХц”-1960 г., майстор на спорта по радиозасичане на 3,5 MHz от 1965 г.
LZ 1063 Пею Иванов Пеев. В началото на 1952 за кратък период той е н-к на радиостанцията при ЦРК. Към май 1952 е LZ2PI, но по-късно в LZ Call Book от 1965 г. този инициал е свободен, а н-к на р/ст (може би още през 1952) става Пеню Минчев.
LZ 1102 Димитър Кирилов Петров, София, радиолюбител от самото начало. Активна SWL дейност. Ученик (през 1950 като момче кратковременно работи нелегално с home made QRP, с избран от него знак LZ1KY), студент в Държ. худ. академия. Оператор на LZ1KAB. За недълъг период е LZ1DP, после LZ1AF. Мн. дипломи, мн. състезания, мн. награди, мн. членства в Международни р.л. организации и дружества, мн. сътрудничество в радиосписанието, трудно е да се опише цялостната му радиолюбителска дейност. Тематично, в тази статия може да се добави само, че е първия български оператор, взел изпита за кл. А, че като редактор в БНР „пробива” за р.л. информационна емисия на КВ и че е Председател на Българския телеграфен клуб (LZCWC) от самото му създаване (броят на членовете на този клуб става все по-съизмерим с броя на членовете на БФРЛ).
LZ 1233 Александър Н. Петров, София. Саморъчен 0-V-1, активна слуш. дейност. Момчешко пиратстване (1950, като LZ1Y). По късно открива официално, LZ1AJ. Оператор, състезател и конструктор в ЦРК. Публикува мн. полезни за КВ радиолюбителите техн. статии, вкл. на собствена конструкция КВ суперхетеродин с двойно преобразуване и кварцов филтър (кн. 8/1957). През 1974-75 е един от преводачите от англ. на Хендбука (The Radioamateurs Handbook, USA, ARRL, 1973).
LZ 1234 Михаил Найд. Михайлов, София, LZ1AH (SK). Активен слушател, през 1950-те години интерес към т.нар. „мъртви зони”. Момчешко пиратстване (1950, LZ1X), официално към май 1952 е LZ1MN (за кратък период), после LZ1AH. Оператор КВ, дипл. РДС и др., УКВ, състезате по „Л.л”. Плодотворен конструктор. Автор на техн. статии в сп. Р и РТ.
LZ 1237 Костадин Хр. Чобанов, София, от авг. 1956 – LZ1WD. (SK) Слушател още преди излизането на Правилника за р.л. дейност, слуша с 0-V-1, собствено производство, с батерийни лампи. Детски unlis (LZ1Z, 1950). Един от първите легални оператори в ефира (LZ1TPI, апр. 1950). Тъй като по професия е военен, офицер във ВВС, дълго време не му разрешават да открие лична станция. Към края на 1960 г. пръв в Б-я излиза на SSB, със самоделна приставка по фазовия метод към съществуващия му предавател. Прави отлична DX антена „Двоен квадрат”, която дълги години можеше да се види на пл. „Йорданка Николова” (сега пл. „Журналист”).
LZ 1241 Георги Томов Ангелов. Вероятно той е даденият в първия LZ Call Book (1965 г.) като Г. Ангелов, Пазарджик, LZ1AL.
LZ 1248 Славейко Конст. Младенов, Пазарджик. КВ оператор. Следва в София. Той прави първата връзка след построяването на LZ1KPZ (юли 1953, с Швейцария; по-късно първата "официална" връзка е със СССР).
LZ 1252 Храйер Степан Аджелян (в сп. РТЕ 7/1980, с. 2 името е Хран Аджемян). Завършва първия курс на НССТ за радиолюбители-оператори, 1948 г., заедно с радисти като Ставри Попов (LZ1SP, SK), Никола Станев (секретар на Централния радиолюбителски комитет на НССТ), Никола Шопов, Огн. Кукуров (бъдешия "началник" на радиолюбителството) и др.
LZ 1325 Асен Асенов Бехтерев (Бехтеров, Бахтеров) – член на Съвета на ГРК-София. Участва в състезания по „Лов на лисици”. Привърженик на идеята за строга дисциплина и ред в ефира. Активен оператор на LZ1KSI (Държ. т.п. ин-т). Съдейства за наказание на Н. Нанков-LZ1KBD за „излишно говорене”, наказана е и отг. на LZ1KBD Маргарита Петкова, макар че няма директна вина. (Всичко това от 2012 година изглежда невероятно, но е факт.) Към 1956 е отг. на радиостанцията LZ1KRU на Мин. на ПТТ, София. Конструира транзисторен приемник на 3,5 MHz за „Лов на лисици” (втора награда на Петата републ. изложба на радиолюбителското творчество – дек. 1961 г.)
LZ 1338 Иван Василев Марангозов (14.08.1925, София - 06.02.1998, София). Активен слушател, по-късно предимно конструктор. Активен сътрудник на сп. Р, РТ, РТЕ. Вж напр. сп. Р 9/1954 "Магнитна настройка на приемника". Завършва с отличие Държ. политехника, ел. инженер. Въпреки че спечелва 2 конкурса за редовен асистент в МЕИ, не е допуснат да работи там като „политически неблагонадежден”. След отшумяването на Унгарските събития 1956 г., успява да получи работа в работилницата по електроника във Физическия ин-т на БАН. Тук създава апарати в областта на радиоспектроскопията. Автор на кн. "Телевизия", 1961, ДИ "Техника". През 1979 в ИТКР на БАН, заедно с Кънчо Досев конструират първия бълг. персонален компютър ИМКО (8-битов), по-късно и ИМКО-4 (16-битов). Допринася за създаването на бълг. индустрия за производство на персонални компютри и за развитието на обучението по информатика и изчисл. техника, последвано от бум в производството на компютри в Б-я след 1980 г. Народен орден на труда-златен, и др.
LZ 1341 Димитър Панов Сибирски (1927, София -1972, София), LZ1DX (не е сигурно дали за този повиквателен знак е имал напълно изрядно разрешително). Още преди създаването на Правилник за р.л. дейност е организиран радиолюбител-слушател, член на Чехословашката и Унгарската р.л. организации, с тяхни слуш. номера. На слушателската му QSL-картичка номерът му е даден като LZ-1341 (на тази част от първите слушатели, на които е даван само 4-цифрен номер, може би това да е правилният начин за изписване на номера). Мн. активна слушателска дейност, по-голямата част от QSL-кореспонденцията си води директно. Ерудиран и мн. активен късовълновик, член на ЦРК, човек на ефира. По-късно уличен в радиопиратство, лицензът му е отнет и въпреки че би могъл след време, той не го възстановява. Субективно: За мен цялостната му положителна радиолюбителска дейност надделява над пиратското увлечение. Д. Сибирски е човекът, който в най-ранни времена на 3 (три) пъти с многократни ходения по съответните инстанции издейства разрешителни (макар и временни, за по няколко дена) за работа на LZ в ефира в самото начало, когато в Б-я няма други легални официални любителски радиостанции. Той отпечатва и QSL-картички за всяка от трите станции. Всъщност доста бълг. радиолюбители под една или др. форма са извършвали пиратство. И то ... какви имена, какви имена! И какви инициали – някои от тях са мечта и сега! (В мемоарните материали има интересни самопризнания и спомени на тема пиратство.) Изглежда една от причините Сибирски да не прави опит за възстановяване на лиценза е силното му влечение към художествената фотография, където постига големи професионални успехи. От прибл. 1960 сътрудничи като фотограф на вестници и списания. Участва в над 200 междунар. конкурси и изложби на петте континента. Спечелва мн. медали, дипломи и др. награди. Колегите му го оценяват като „нежен и романтичен фотограф, майстор-виртуоз”. Сибирски е поканен за член на Междунар. федерация за фотографско изкуство, след това получава престижната степен АФИАП – артист на фотографското изкуство (това означава европейска известност). А след победи в проф. конкурси и изложби получава много престижната степен ЕФИАП (световна известност в худ. фотография). Участва и печели в изложбата „Първите 10 европейски фотографи” (1970). Дали понякога, въртейки кондензатора на обикновен приемник и чувайки служебни модулирани CW сигнали, не му е ставало мъчно за радиолюбителството? Като се е срещал случайно с познат-радиолюбител, дали някой се е опитал да поговори по-душевно с този явно кадърен и талантлив човек? Едва ли... Индивидуалният подход е голяма рядкост сред българските радиолюбители.
LZ 1343 Иван Дечев Иванов. Вероятно той е един от състезателите, взели участие в Международните състезания по радиотелеграфия в Москва, 1953 г.

IV.2 ДРУГИ ОТ РАННИТЕ РАДИОЛЮБИТЕЛИ-СЛУШАТЕЛИ, НЕВЛИЗАЩИ В ГРУПАТА "51"
(Изписването на знака е по начина, по който най-често се среща в източниците. При тези слушатели, които получават по-късно повиквателни знаци, остава неизяснен въпросът защо предишните повиквателни знаци изведнъж отпадат? Напр. Мих. Найденов е бил LZ1MN, но след това е LZ1AH, с който знак е по-известен, Дим. Петров е бил LZ1DP, но след това десетилетия е LZ1AF, и т.н.)
)

LZ906K Колективна радиолюбителска слушателска станция – Казанлък
LZ907K Колективна радиолюбителска слушателска станция – Михайловград (дн. Монтана)
LZ908K Колективна радиолюбителска слушателска станция – Търново
LZ909K Колективна радиолюбителска слушателска станция – Ловеч
LZ910K Колективна радиолюбителска слушателска станция – Бяла Слатина
LZ911K Колективна радиолюбителска слушателска станция – Лом
LZ912K Колективна радиолюбителска слушателска станция – Айтос

LZ ??? Огнян Кукуров, София. Би трябвало да има един от ранните слушателски знаци. Началник на радиостанцията на НССТ LZ1AA. Началник на отдел „Свързочен” в ЦК на ДОСО (в този отдел е и радиолюбителството). Член на редакционната колегия на сп. Радио. Статия „Да разширим мрежата от самодейни радиоклубове”, съдържаща и критика, РТ 12/1958. Поради интриги и инсинуации, към края на 1950-те години напуска радиолюбителското движение, н-к склад в (?), след това следите му се губят. Сн. в РТЕ 4/1982.
LZ 116 В списанието се среща с този слуш. знак, получава спец. диплом за наблюдения на UPOL-3.
LZ 117 Константин Иванов Уручев, София, LZ1UR. (В списанието се среща с този слуш. знак LZ 117, може би погрешно.) Предимно оператор КВ и УКВ, конструктор.
LZ 119 Георги Сендов Георгиев, София, LZ1UX. Сътр. на сп. Радио, РТ. (В списанието се среща с този знак LZ 119, може би погрешно.) Предимно конструктор, един от пионерите на УКВ.
LZ-1079 Тодор Саранов. (SK) През 1949 завършва 45 дневен радиокурс, ръководен от Ставри Попов (LZ1SP), същата година на Първото състезание по радиотелеграфия, София, заема 2-ро място. Като курсант във Военно-свързочна школа в Силистра и след това води слуш. дейност. Преработва учебна р/станция А7А на любит. обхват. Завършва ВНВМУ „Н. Й. Вапцаров”, Варна. Не получава лиценз за лична радиостанция, пенсионира се като полковник. Ок. 1970-те години е отг. на LZ1KAU, София. Интерес към повишаване качеството на озвучаване на зали и открити площи.
LZ 1111 Васил Димов, София. (Възможно е този сл. знак да е погрешен.)
LZ 1113 може би Димитър Христов Грозев, София, LZ1BZ. Вж LZ1-A-13.
LZ-1122 Маргарита Маркова Петкова, Ст. Загора, LZ1YL. Първата жена с лична радиостанция в Б-я (втората е Наталия Тишкова Иванова, Михайловград, LZ2YL). Сътр. на сп. Радио. Състезател по радиотелеграфия (в Нац. отбор на Б-я) и КВ, многократно печели призови места във вътр. и междунар. състезания. През 1950-те години в София е отговорник на LZ1KBD (р/ст на Пионерския дворец). Завършва радиоинженерство в София. З.м.с., през 1987 е в групата 10 най-добри радиоспортисти на 40-летието (1947-87). Снимки в: РТ 6/1966.
LZ-1418 Слуш. от Ст. Загора, сътр. на сп. Радио.
LZ-1419 Иван Добрев Карамихов, SK (прибл. 1924-29.02.1972), инструктор по радиоподготовка, н-к на радиоклуба в Ст. Загора, LZ1KSZ. С голям организационен и практически принос за развитието на радиолюбителството в България. КВ състезания, майстор на спорта. Сътрудник на сп. Р и РТ. Член на Съвета на ЦРК. Заслужил деятел на ДОСО, награди.
LZ-1488 Емил Стоилов, София, LZ1EF. Разностранен радиолюбител – оператор, конструктор (първият приемник за „Лов на лисици”, свръхрегенератор), състезател с призови места по този спорт, състезател КВ, сътр. на сп. Р (РТ) и др. Конструира първия УКВ предавател и приемник за телеуправление на корабен модел. Ръководи УКВ-секцията на ГРК (от 1957). Нелош хамалин и такелажник при многократните изнасяния, монтирания и демонтирания на антени и др. Инженер, внедрява електронни устр-ва в текстилното производство още през 1950-те години, с доказан икономически ефект. Пример, достоен за подражание.
LZ-1497 Спас Иванов Делистоянов, София, LZ1DW. Ученик, студент в Държ. политехника. Радиолюбител от самото начало, блестящ оператор и конструктор, състезател по телегрфия и КВ, мн. призови места в „Л.л.” – шампион на ДОСО 144 МХц, 1960 г., пионер на усвояването на УКВ, рекорди на УКВ. Автор на многобройни техн. статии в Р., РТ и РТЕ, на книжки от Библиотека на радиолюбителя. Дългогодишен член на редколегията на сп. РТ и РТЕ. Мн. награди от разл. състезания и др. Работи в БГА „Балкан” и дълги години в ГФИ (Геофизичен ин-т), ЦЛКИ (по-късно ИКИ) към БАН. И за него е желателно да се напише отделна голяма статия.
LZ-1531 Васил Терзиев, Ловеч, после в София, LZ1AB (SK). От Ловеч пиратства като 9B3AA, QTH Tirana, Airport, но само до излизането на Правилника за р.л. дейност. В София за кратък период е LZ1AX, следва ел. инж. в Държ. политехника. Оператор, първо място на състезанията по радиотелеграфия дек. 1952 г. Пионер на УКВ, рекорди за далечина на УКВ р/връзка и за брой на изработените страни. Автор на книгата „УКВ техника за радиолюбители”, на др. книги и статии на радиолюб. теми. През 1974-75 е един от преводачите от англ. на „Наръчник на радиолюбителя”, САЩ. През 1984 г. по време на УКВ експедиция до устието на р. Резовска е арестуван от Гран. войски, но след това прави р/връзка с Молдавската ССР на 1296 MHz. Още преди 1980 г. работи изключително в областта на УКВ и любителските радиовръзки чрез спътници.
LZ-1603 Явор В. Стоилов, София, LZ1AD. Оператор, състезател по радиотелеграфия, DX-man, конструктор, прибл. в началото на 1960-те години е сред десетте най-добри радиоспортисти тогава (класацията 10 най-добри спортисти на годината е въведена по-късно, 1967). Сътр. на РТ и РТЕ, обзорна статия за любителски КВ антени, ст. за режекторни кръгове за антени с хориз. и верт. поляризация, и др. След 2000 – предимно на УКВ.
LZ-1662 Димитър Митрев, Хасково.
LZ-1676 Цветан Т. Златарев, София, LZ1UM (SK). Слушател-състезател КВ. Сътрудник на сп. РТ, автор на статии за военни радисти и др. По проф. – военен сързочник. Филателист. Сътрудничи в ЦРК (обработка на отчети от състезания, секретар на състезания). Вж LZ1-A-235.
LZ-2122 – Хуанита Петрова, София, оператор на LZ1KAB. Вероятно тя е първата YL swl в София.
LZ-2250 Димитър Шишков, Плевен.
LZ-2403 Слуш. от София, кандидат за дипл. СДС 1-ва степен.
LZ-2476 Извършва пробна експлоатация на описания в бр. 7-8/1955 на сп. Радио „Приемник на начинаещия късовълновик” (3-лампов, 1-V-1, констр. от Тодор Диков) и записва мн. DX станции, само с 10 метрова антена. (Има вероятност той да е самият Т. Диков със слуш. номер от Сев. Б-я.) Получава спец. диплом за наблюдения ня UPOL-3.
LZ-2901 Пеню Минчев, "Бен Мин", София, LZ1AC. Първи в Б-я получава слуш. диплома СДС („Слушал демократичните страни”). Военен свързочник, пенсионер, работи в Батерийната фабрика-София, в ЗЕПЕ. Сътр. на ЦРК, оператор КВ, състезател, от 1952 н-к на радиостанцията LZ1KAB.
LZ-2991 Стефан ?, от нач. на 1953 в София, оператор на LZ1KSA (4-ти Благоевски р-н).
LZ-3414 Ангел Г. Несторов, Пловдив, LZ1AG. Започва в Пазарджик на LZ1KPZ. Дейност във всички области на радиолюбителството, състезател по телегр., КВ, „Л.л.”, УКВ, радиомногобой. Майстор на спорта по радиозасичане на 144 MHz от 1965 г. Отличен конструктор, през 1965 – първия у нас транзисторен приемник за „Л.л.” През 1967 се въвежда класация на десетте най-добри радиоспортисти на годината и той е № 1. Един от инициаторите и изработилите необходимите документи на англ. език за приемането на BFRA в IARU-1-ви регион. През 1971 първи в LZ прави радиовръзка чрез радиолюбителски спътник (OSCAR-6), преди това първи слуша сигнали от OSCAR-3. Първи в света в Радиоекспедицията СССР-50, и мн. др. постижения. През 1987 е в групата 10 най-добри радиоспортисти на 40-летието (1947-87). Сътрудничи на сп. Р (РТ, РТЕ). Сн. в РТ 12/1967, с. 382, РТЕ 11/1986. Пример, достоен за подражание.
LZ-3646 (или 3649?) Александър И. Джингов, София, LZ1FF. Председател на кръжока по радиотехника във Втора мъжка гимназия в София, 1945. Член на ЦРК. След завършване на висше образование (агрономство) разпределен в ТКЗС в Добруджа. Инициатор и пръв отговорник на р/ст LZ2KSB в Балчик. Мн. активен и като слушател, и по-късно с личната си радиостанция, предимно на телефония. Научен сътрудник в И-нта по почвознание „Пушкаров”. Сн. Р. 9/1958.
LZ-3865 Младен Георгиев, София. Участва като swl в SPDX 1955.
LZ-3966 Стефан Калоянов, София, LZ1AM, (SK). Оператор, състезател. (В сп. Радио се среща и като LZ 116, вер. погрешно.) Разностранен радиолюбител, научен сътрудник в Ин-та по металознание, яхтсмен, морски пътешествия, алпинист (бълг. експедиция на Л’Хотце). Сътрудничи в сп. Р (РТ). Той е първият български радиолюбител, осъществил (от LZ1KBD) връзка с р/ст UA1KAE на Антарктическата експедиция на СССР през 1956 г. Пръв в LZ конструира КВ трансийвър почти изцяло с интегрални схеми. Радист на Първата българска антарктическа експедиция 1987-88 г.; работи от Антарктида и в любителския ефир като LZ0AM.
LZ1-1111 Тодор Диков Тодоров, за кратък период LZ2AC, после LZ1HA. Санкциониран за пиратстване, по-късно лицензът е възстановен. Разностранна радиолюбителска дейност. Активен сътрудник на бълг. сп. Радио (РТ, РТЕ), в дълъг период той води DX-хрониката. Получ. мн. дипломи (за приемане на UPOL-3, P-15-P и др.), участва като swl в КВ състезания (OKDX-1955 и др.) През 1958 със самоделна приставка (фазов метод) към приемника си започва по-качествени наблюдения на SSB. Диков е един от инженерите-конструктори на отличния за времето си КВ приемник „Сигнал” (този приемник, добре решен схемно, имаше фотоскала, покритието на която с годините се излющваше и това беше и единствения му, и то фабричен недостатък). Инж. в БНТ. Инициатор и организатор на силно бълг. участие в екологичното движение „Флора и фауна”.
LZ1-1158 Участва в рубриката QTC на сп. Радио.
LZ1-1215 Р. Радев, София. Автор на статия за необходимостта от овладяване на УКВ и пречките за това, сп. Р, 6/1956.
LZ1-1354 М. Михайлов, София. Съдейства в техн. доработки и настройки на апаратурата преди откриването на LZ1KSF в радиоклуба на 5-ти район, София.
LZ1-2619 Константин Николов, Ботевград. Участвал в КВ състезание по случай 3 и 8 март 1958 г.
LZ1-3125 Христо Стефанов Назлев, Пловдив (първо място LZ SWL в CQ M-1959, и в др.) По-късно LZ1-E-4, LZ1CF. Оператор, състезател КВ.
LZ1-3126 Димитър Борисов Андреев, Пловдив, ex LZ1VJ. Активен слушател-състезател. Снимка в сп. Р., 2/1955, с. 8. Оператор, състезател КВ. Автор в сп. Радио.
LZ1-3132 Йоан Георгиев Анастасов, Пловдив, LZ1YW. След пререгистрацията е LZ1-E-18. Активен слушател-състезател. Оказва всекидневна помощ при построяването на LZ1KPZ. Опитен оператор, състезател КВ, експерименти на УКВ. През 1965 е между 10-те най-добри спортисти по видовете радиоспорт, по КВ връзки. Собствен подход, с несъмнен принос за развитието на радиолюбителското движение в Пловдивския регион.
LZ1-3137 Славейка Кочева, Пловдив, LZ1KSP. Оператор кл. В. Снимка в сп. Р., 2/1955, с. 8. Ръководи учебна група.
LZ1-3140 Радомир Г. Парпулов, Асеновград, по-късно в Пловдив. Дипл. RP-100-OK, 1959 г. и др. Участва като SWL в КВ състезания.
LZ1-3143 Диплом за приемане на UPOL-3.
LZ 1-3145 Иван Вучков, Пазарджик. Ученик, състезател по радиотелеграфия (призови места). Диплом за приемане на UPOL-3. Участва в рубриката QTC на сп. Радио. Брат му Стоян Вучков също е радиолюбител.
LZ1-3148 (от 1954 г., тогава в Пазарджик), Любомир Иванов Петров, по-късно в София и Самоков, LZ3PZ. Като наблюдател е особено активен на обхвата 1,8 MHz (тогава неразрешен на Б-я, можеха да пращат QSLs само слушатели). Активен състезател КВ (OKDX-1955, SPDX-1955 и др.) и УКВ. Към 2012 активен участник в състезания, също и ретранслира ежеседмичния бюлетин на БФРЛ.
LZ1-3321 Георги Ц. Сълчев, Пловдив, LZ1CW. Приз-SWL в КВ-състезанието за купата на сп. Радио, 1956 г., награден с пълни годишнини на списанието за 1955 и 1956 г. Състезател скоростник и активен късовълновик, активно сътрудничи на сп. Р, РТ и др. В списъка на 10-те най-добри състезатели за 1962 г. (като състезател по радиомногобой). Шампион на Б-я по радиомногобой, 1963. Активен на КВ и УКВ и към 2013 г. Работи в БГА. Сн. в РТ 4/1963.
LZ1-3323 диплом R-6-K 2-ра ст.
LZ1-?-? Мехмед Мустафов Красев, Пещера. Към 1957 г. слуша само на телефония.
LZ1-418 от Ст. Загора, сътрудничи на бълг. сп. Радио.
LZ1-419 Добромир Стефанов Добрев, „Doby”, Ст. Загора, LZ1DZ (SK). Изтъкнат късовълновик, състезател и конструктор. Многократен призьор в КВ състезания. Сътрудничи на списанията РТ и „LZ 73”. През 1987 е в групата 10 най-добри радиоспортисти на 40-летието (1947-87).
LZ1-424 Лиза Хаим Мешулам, Ст. Загора. Състезателка по радиотелеграфия.
LZ1-440 Кънчо Атанасов Георгиев (SK прибл. 1972 г.), Ст. Загора, LZ1DK. Състезател SWL в КВ-състезания, оператор на LZ1KSZ. Майстор на спорта. Снимки в сп. Р. 2/1955, 9/1955, РТ 10/1957.
LZ1-442 Димитър Стефанов Дренчев, Ст. Загора. Участва в КВ състезания.
LZ1-4129 Светослав Господинов Русенов (среща се и Русинов), Ст. Загора, LZ1DV. Слуш.-участник в редица КВ състезания, напр. в OKDX 1955. Първоначално дописник в рубриката QTC 1956 г.; в Тополовград-наблюдения на 38-40 МХц през ян. 1959 г. С няколко техн. статии в сп. Радио и РТ има съществен принос за практическото навлизане на начинаещите радиолюбители в КВ-ефира със собствени конструкции.
LZ1-4491 Пенко Иванов Пенков, Чирпан, LZ1KF. Слуша с преработен от него битов пр-к "Филипс". Сътр. на сп. РТ и РТЕ, материалите му са полезни за начинаещия и беден радиолюбител - "Сх. на прост авт. ключ", РТ 1/1960, с. 12; "Приемане на радиотелеграфни сигнали с обикновен концертен приемник", РТЕ 1/1970, с. 29, и др. Но за съжаление в LZ Call Book-1997 LZ1KF вече е зает от др. радиолюбител.
LZ1-5176 Пеньо Киряков Иванов, Бургас. Второ място SWL във вътр. КВ състезание 1957 г.
LZ1-5670 участва в КВ състезания, напр. в CQ M-1959.
LZ2-?-? Денка Стойчева, Търново. Получава слуш. номер през 1952(53). Взима изпит за кл. С. Първата жена в Търновския радиоклуб. Омъжена, има син, обучен от нея на телеграфия.
LZ2-3118 Христо Кирилов Ценев, Търново, LZ2AA. На 06.02.1959 на 14 MHz чува ок. 17.00 UTC и UPOL-7 (Северен Полюс), и UA1KAE (близо до Юж. Полюс). Предимно оператор. През 1960-те години преустановява активната състезателна дейност, DX-man. Сътрудник на сп. РТ.
LZ2-3-616 тогава в Търново. През 1960 получава диплома S6K-2-ра степен.
LZ2-4-76 Получ. диплом за приемане на UPOL-3.
LZ2-4328 Агоп Калемкирян. Диплом SDS 2-ра степен (1958 г.)
LZ2-4-402 диплом R-6-K 2-ра степен.
LZ2-4-453 Милан Моллов, тогава в Силистра. 1957- кл. С, половин година „пиратства” с инициала LZ2KSL на р/клуба в Силистра, разобличен от К. Иванов, LZ2AW. Радиостанцията LZ2KSL временно е закрита. (На практика Моллов е работел в полза на радиоклуба в Силистра, само че не от помещението на клубната станция.) По-късно М. Моллов служи безупречно като офицер-свързочник, лицензира се като LZ1XX, София. По времето на ОВТПН е шеф по радиолюбителската дейност.
LZ2-5-237 Иван Колев Събев, с. Осмар, обл. Шумен, LZ2ZU. Активен на КВ. Член на LZCWC.
LZ2-6-110 Михаил Г. Константинеску, Толбухин (първо място и купата на ЦК на ДОСО като слушател, 1959), LZ2AL, Варна. Сътрудник на сп. РТ.

(СЛЕДВА)
Последна промяна от lz1fj на 02 апр 2013, 10:55, променено общо 51 пъти.LZ1CY
Мнения: 629
Регистриран на: 30 авг 2006, 11:13
Местоположение: Пловдив

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ1CY » 09 сеп 2012, 01:05

Още малко от старото списание Радио, книжка 11 от 1953 година,стр. 13
"Постоянни съревнования", автори В.Терзиев ЛЗ1531 /цитирам оригинала,
тогава са изписвали с кирилица/ и Д.Петров ЛЗ1102
"..... Васил Терзиев ЛЗ1531 , студент по електроинженерство в Държавната
политехника "Сталин", оператор на ЛЗ1КДП...."
".....Спас Делистоянов ЛЗ1497, студент по геодезия в Държавната политехника
"Сталин", оператор на ЛЗ1КДП...."
".....Стефан Цончев ЛЗ2991 ,студент по електроинженерство в Държавната политехника
"Сталин", оператор на ЛЗ1КДП....."
"..... Димитър Петров ЛЗ1102, студент по монументална скулптура в Държавна
художествена академия, оператор на ЛЗ1КАБ...."
"..... Пеньо Минчев ЛЗ2901, н-к на ЛЗ1КАБ...."
".....всички от София...."

Книжка 1 от 1954 г., стр. 9
"..... Ангел Несторов ЛЗ3414 ,оператор на ЛЗ1КПЗ Пазарджик ....." /сега LZ1AG/

Книжка 10 от 1954 г., стр. 13 и 14.
"Нов правилник за радиолюбителската дейност", М.Топалов
".... Втора глава....
Категоризирането,произвеждането на изпити и издаването на свидетелства на радиолюбителите-
слушатели
и радиолюбителите клас С /оператори и конструктори/ става от ДОСО а на
останалите категории от Министерството на ПТТ......."
73


LZ1CY

LZ1CY
Мнения: 629
Регистриран на: 30 авг 2006, 11:13
Местоположение: Пловдив

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ1CY » 09 сеп 2012, 12:59

Още информация от старото списание Радио.
Книжка 7-8 от 1955 г., стр.12
"....LZ-3145 Иван Вучков , Пазарджик ...."

Книжка 10 от 1955 г., стр. 10 и 11.
"Пътят на радиолюбителя в овладяването на КВ", автор О. Кукуров
".... За по-голяма експедитивност при работа с радиолюбителите-слушатели
нашата страна е разделена на две зони- южна и северна България,съответно
LZ1 и LZ2. Тъй като радиолюбителството взема все по-големи размери, пак от
гледна точка на експедитивност, окръзите имат номера. Например: LZ1-1-15
означава,че радиолюбителят е от София и има слушателски номер 15. Друг
пример: LZ2-6-21 означава,че радиолюбителят е от Северна България, Сталински
окръг и има слушателски номер 21 и т.н. Тези номера се получават от Централния
радиоклуб чрез съответния Окръжен радиоклуб. ....."

73


LZ1CY

lz1fj
Мнения: 212
Регистриран на: 19 авг 2008, 11:47
Местоположение: Sofia

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от lz1fj » 10 сеп 2012, 09:59

Сърдечно благодаря на LZ1CY и LZ3NY, внесох допълнения в текста. LZ3NY, дайте още илюстрации и на QSLs, но не само на QSLs, суперинтересни са!
Няма да се въздържа да не цитирам казаното в друга тема от LZ2-A-54 към всички досегашни "началници" на Българското радиолюбителство (не само от БФРЛ):
"Така добре я вършехте 60 години, че нямате и списък на радиолюбителите-слушатели.
Списъка на радиолюбителите с инициали (на сайта на БФРЛ) остаря и не е променян с години..."LZ4ZD
Site Admin
Мнения: 387
Регистриран на: 30 авг 2006, 12:30
Местоположение: Шумен
Контакти:

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ4ZD » 10 сеп 2012, 17:29

Мисля, че и преди бях споменавал но ...

http://lz4zd.blogspot.com/2009/01/qsl.html

През 60те години майка ми е била запалена по радиолюбителството. Работила е от клубната станция в Шумен - LZ2KSK и преди време попаднах в къщи на тавана на интересни QSL картички.

LZ1K-46 изпраща QSL за направените връзки на LZ2KSK. 12-13 февруари 1963 година.

LZ1K-46 се оказа Жоро LZ1NE от Нова Загора.

Изображение

Изображение

Изображение

Изображениеlz1fj
Мнения: 212
Регистриран на: 19 авг 2008, 11:47
Местоположение: Sofia

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от lz1fj » 12 сеп 2012, 13:30

V. „ЗЛАТНИЯТ ВЕК” – РАДИОЛЮБИТЕЛИ-СЛУШАТЕЛИ С НОМЕРА ПО ВТОРАТА СИСТЕМА
В периода 1949-1959 в радиоклубовете на ДОСО са обучени 40000 радиотелеграфисти, 20000 радиоконструктори и 30000 телефонисти. Започват да поизбледняват спомените за суровите условия на 1947 („Нямаше маси, момчетата записваха на коляно. За печката носеха въглища в шинелите си.” – LZ1SP), 1948 („На Иван Джаков не му беше разрешено да работи, работех аз (Ставри Попов), но той седеше до мен и помагаше ...”) и 1949 г. („45-дневен курс по радиотелеграфия, условия – съвсем казармени, радиолюбителите бяха облечени в танкови униформи” – LZ1SP). Изминали са вече 10 години от началото на слушателската дейност в България. И вятърът не е така леден, и зимите не са толкова студени. Няма купонна система, хората от малкото българско село вече не правят сватбени снимки с единствения костюм, ползван от всички при такъв тържествен случай, шият им собствен костюм. Обикновени хора имат възможността да видят това земно чудо – морето, други трудови крайбрежни хора за пръв път виждат висока планина и борови гори, и много им харесва. Радиолюбителите слушат с какви ли не приемници, придобити по какъв ли не начин, а някои и със саморъчно направени приемници. ДОСО раздава „за временно ползване” стари военни приемници и радиостанции от Втората Световна Война или малко след нея (Torn. E.b-„Berta”, „Lorenz”, „Lambda”, танковият „Emil”, FuG (FunkGeraet), GRN (Geraet fur Radio Netz), Bendix, итал. Magnetti-Marelli, съветски РБМ-1, РБМ-5, А7А, А7Б, ПР-4 (в комплекта на р/ст РК-0,5), УС-9, КВ-А, КВ-М („Даль-М” и вариантът му „Пурга-45”), Р-311, „Крот”, РСИ-6К, 10РТ-26, Р-104А, Р-105, Р-108, Р-109, Р-250, Р-800 („Клен”), „Волна” и др., българските БРК 1 („Царъ Борис III”, 0,3 W или 8 W), КСТ („Князъ Симеон Търновски”), „Радист”, полски US-P, амер. AR-88 (на RCA), BC-348, и др., и още. На германските във фабричното клеймо отчетливо изпъква пречупения кръст ...). На мен ми е известен само един радиолюбител, който успява да внесе съвременен (за 1960 г.), предназначен за радиолюбителски цели приемник „Hammarlund” HQ-110, и това е Тодор Диков, LZ1HA, отдавна вече ас на ефира. Дори Димитър Петров има само получения от ЦРК непретенциозен 8-лампов BC-348 (също Made in USA, но от времето на WW2; по закупен за него лиценз СССР произвежда разпространения у нас УС-9). Конструират се конвертори, напр. Коста Чобанов прави „луксозен” конвертор за всички любителски КВ обхвати, с кварцов осцилатор. За ДОСО обаче по-важна е разработката на прост, лесно изпълним конвертор, но с части намиращи се на нашия пазар. Тази задача е решена през 1960 г. от Спас Делистоянов, LZ1DW – неговият конвертор с достъпни и малко на брой елементи може да се включи към всеки битов средновълнов приемник.
Накратко казано – кипи слушателски и радиолюбителски живот. И точно тогава пооялата се, вече със забелязващо се коремче бюрокрация заменя системата на слушателските номера, което има едно позитивно, но и едно негативно последствие.

V.1 ПОДРОБНОСТИ НА ВТОРАТА СИСТЕМА
Новото адм.-териториално деление (от 13 окръга се минава на 27 окръга и 3 града с ранг на окръг) е с несъмнена изгода за бюрокрацията: 30 окръжни управители, съответните заместници, партийни секретари, секретарки, шофьори, машинописки и т.н. Относно слушателските номера – внася се по-голяма яснота, и това е плюс. Същевременно доста хора отпадат от радиолюбителството, и това е минус (вж по-долу).
По тази система се дават следните обозначения: ЮЖНА ЗОНА: София-град: LZ!-A-пореден номер; София-окръг: LZ1-B-п. ном.; Кюстендил: LZ1-C-; Димитрово (Перник): LZ1-D-; Пловдив-град: LZ1-E-; Пловдив-окръг: LZ1-F-; Пазарджик: LZ1-G-; Смолян: LZ1-H-; Стара Загора: LZ1-I- ; Сливен: LZ1-K-; Ямбол: LZ1-L-; Бургас: LZ1-M-; Благоевград: LZ1-N-; Хасково: LZ1-O-; Кърджали: LZ1-P-; СЕВЕРНА ЗОНА: Враца: LZ2-A- ; Михайловград (дн. Монтана): LZ2-B-; Видин: LZ2-C-; Плевен: LZ2-D-; Ловеч: LZ2-E-; Търново: LZ2-F-; Габрово: LZ2-G-; Русе: LZ2-H-; Силистра: LZ2-I-; Разград: LZ2-K-; Коларовград (Шумен): LZ2-L-; Търговище: LZ2-M-; Варна-град: LZ2-N-; Варна-окр.: LZ2-O-; Толбухин (Добрич): LZ2-P-.
Тази система трябва да влезе в сила от 01 септ. 1959 г. От тази дата всички получени по предишната първа система слушателски номера стават невалидни. Всички радиолюбители-слушатели трябва да се пререгистрират и да получат нови слушателски номера. Такива номера започват да се дават от 15 август 1959 г. Изисквана е писмена молба (свободен текст) до Радиоклуба или до ГК (ОК) на ДОСО.
Прави впечатление тази припряност, това излишно прибързване. Но като се има предвид датата, която следва (9.9.1959), и това става ясно. До Празника всички чиновници трябва да са рапортували, че новата система е въведена. Много от слушателите узнават със закъснение за промяната и не реагират. Лесно ли е да се уведомят 1000 човека, пръснати по градове, села и военни поделения из цялата страна, и тези хора да предприемат нещо за исканото пререгистриране в рамките на тия 15 дни?
Отделно има естествено отпадане-1) „От всяко дърво свирка не става”, 2) Това са млади хора, у някои се появяват други интереси, и тази част въобще не възнамерява да се пререгистрира.
Съобщението на ЦК на ДОСО за пререгистрирането е публикувано в августовската кн. 8/1959 на сп. РТ, така че по този път би могло да стигне до абонатите чак през Септември (и то в добър, мн. рядко срещан случай). Остава възможността служебно писмо с разяснения да е дошло по каналния път до ГК и ОК. И се получава, че в някои окръзи изглежда никой от ДОСО нищо не е и предприел. Да разгледаме напр. Радиоклуба в Силистра. Промяната заварва този клуб с началник, 2 щатни инструктори и 2 хонорувани лектори. Ако всеки от тия петима души беше написал по 10 пощенски картички (1 стандартна, с отпечатана на нея пощ. марка, неилюстрирана картичка е с днешна цена 1 ст.) своевременно да уведомят слушателите, едва ли би се стигнало до положението през есента 1959 в Силистренски окръг да няма въобще слушатели (официално пререгистрирани).
В резултат на всичко това, на страниците на сп. РТ това първият слушателски номер по новата система се появява в бр.4/1960 – LZ2-F-2, Хр. Ценев (LZ2AA). Това не означава, че в списанието няма номера по старата система – има, и още как. Слушателите са си радиолюбители, някои са автори в списанието, други печелят дипломи в състезания, а един от тях, със стария си слуш. номер, печели и купата на ДОСО във вътрешно, LZ състезание, през ОКТОМВРИ 1959!
Ето, такъв е животът, който „диктува своите железни закони” (И.Илф, Е. Петров). А най-лесно ранимите радиолюбители – слушателите, са прашинки, носени от житейските бури.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Непояснени съкращения и думи: БАН - Българска академия на науките; БГА – Българска гражданска авиация; WW2, World War 2 – Втора световна война; Geraet fur Radio Netz – Апарат за радиомрежа; ГК – Градски Комитет; ДОСО – Доброволна организация за съдействие на отбраната; DX-man – радиолюбител, стремящ се изключително към осъществяване на далечни радиовръзки; ЗЕПЕ – Завод за електронни и преобразувателни елементи; ИТКР – Институт по техническа кибернетика и роботика; „Л.л.” – „Лов на лисици”; МЕИ - Машинно-електротехнически институт (по-късно ВМЕИ, сега ТУ - Техн. университет); ОК – Окръжен Комитет (по-рядко Общински Комитет); РБМ – Радиостанция Батальона Мотопехоты; Torn. E.b – Tornister Empfaengerblock– Носим на гръб радиоприемeн блок, УС-9 – Устройство Самолетное-9, FunkGeraet - Радиосвързочен апарат; ЦЛКИ - Централна лаборатория по космически изследвания; ЮНЕСКО, UNESCO – Организация на Обединените Нации за Образование, Наука и Култура (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)
(СЛЕДВА)
Последна промяна от lz1fj на 16 яну 2013, 19:42, променено общо 11 пъти.LZ3NY
Site Admin
Мнения: 823
Регистриран на: 28 авг 2006, 19:04
Местоположение: Amsterdam, The Netherlands
Контакти:

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ3NY » 12 сеп 2012, 13:59

Интересни неща намира човек в ebay от време на време.
Тази картичка я бях пуснал в галерията на сайта на БФРЛ.
Някъде трябва да я имам и в по-голям формат.
Прикачени файлове
1938 година (G4UZN Collection)
1938 година (G4UZN Collection)
lz1id-2.jpg (32.87 KиБ) Видяна 34177 пъти
lz1id-xx.jpg
lz1id-xx.jpg (31.67 KиБ) Видяна 34178 пъти


Value has a value only if its value is valued.

lz1fj
Мнения: 212
Регистриран на: 19 авг 2008, 11:47
Местоположение: Sofia

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от lz1fj » 14 сеп 2012, 20:30

V.2 УСТАНОВЕНИ ПРЕРЕГИСТРИРАЛИ СЕ ПО ВТОРАТА СИСТЕМА „СТАРИ” РАДИОЛЮБИТЕЛИ-СЛУШАТЕЛИ, И „НОВИ”, РЕГИСТРИРАНИ ЗА ПРЪВ ПЪТ
Статията бавно върви към своя край. Далече съм от мисълта, че трябва да правя пълен списък на слушателите. Искам да насоча вниманието на администрацията на сайта, че полека-лека идва времето на сглобяване на целия материал (с илюстрациите и имената на предоставилите ги) и поставянето му във Wiki, където всеки добронамерено ще може да включи данни за своя слуш. номер (или сигурни данни за др. слушател). Но е все още рано, аз самият ще внеса още допълнения по досегашния начин (във Форума).
Какви закономерности се наблюдават след преминаването към втората с-ма? 1) Който си е бил примерен слушател преди, без протакане се пререгистрира. 2) Вследствие на увеличаване на броя на радиоклубовете, настъпва „бум” в броя на радиолюбителите-слушатели. и това е „ЗЛАТНИЯТ ВЕК” на тази радиолюбителска дейност в частност, и на Радиолюбителството в България въобще! През 1967 в Б-я има ок. 300 любителски радиостанции (клубни и лични), през 1971 те са вече 600. До 2002 г. само в София-град са регистрирани ок. 1800 слушатели. 3) Броят на издаваните слуш. номера нараства бурно и поради това, че в периода апр. 1976-01 авг. 1996 (НАРЕДБА № 2) необходимо изискване за явяване на изпит за клас "С" (различен от класа С в по-късни години) е кандидатът да има слушателски номер минимум 6 месеца преди изпита, да представи поне 15 потвърждаващи дейността му QSL-картички, както и слушателски дневник с 250 наблюдения (за кл. С оператори) или 100 наблюдения (за кл. С конструктори). През периода 1982-30 апр. 1992 радиолюбителите са в ОСО (Организация за съдействие на отбраната). По това време, особено във втората половина на 1980-те години, ОСО има голям бюджет, но и голям план за изпълнение, вкл. и за кл. С ... 4) Не минава без чиновнически абсурд. В Пернишки окръг в определен (поради реакциите - не много дълъг) период на подалите молби за слушател им се издава един и същ слушателски номер ...

LZ1-A-13 вероятно Димитър Христов Грозев, София, LZ1BZ (SK). Започва през 1950 в Харманли. Един от първите оператори в Б-я, в София е доброволен сътрудник на ЦРК, безотказен QSL-кореспондент, състезател КВ. В сп. Радио може да прочетем, че има месеци, в които получените за Д. Грозев QSLs са повече, отколкото всички др. картички за цялата страна. Дългогодишен председател на КВ-секцията при ЦРК. Един от първите на SSB. Многократно оказва съдействие на начинаещи радиолюбители. Тонрежисьор в Българска телевизия (по-късно БНТ, участва в създаването на мн. филми), през 1964 съдейства на новооткритата р/станция LZ1KBU на ТСЕ "А. С. Попов" за демонстративно предаване по БНТ.
LZ1-A-17 Спас Иванов Делистоянов, София, LZ1DW. Първо място SWL в III LZ Contest-1960 г. Вж. LZ-1497 и LZ1-113 (този знак вероятно е типографска грешка).
LZ1-A-49 Трето място SWL в КВ шампионат – 1966 г.
LZ1-A-52 Явор Стоилов, София, LZ1AD. Автор на полезни в практическо отношение статии в сп. РТ. Вж LZ-1603.
LZ1-A-56 Борис Марков, слуша с пр-к Pionyr (TESLA). Сътр. в сп. РТ.
LZ1-A-73 Владимир Димов Владов, София, LZ1ZB. През част от военната си служба е във Военно-свързочната школа в Силистра, но военната кариера не го привлича. Широкообхватен радиолюбител – конструктор, състезател по радиотелеграфия, КВ, УКВ, „Л.л.”, Радиомногобой. Нац. треньор по радиозасичане („Л.л.”). Един от пионерите на УКВ в Б-я. Сътрудник на сп. РТ. На 20.12.1980 г. той и Михаил Бухлев, LZ1QW, установяват първата двустранна радиовръзка в Б-я на честота 10,5 GHz, на разст. ок. 30 km. (Вж статията на М. Бухлев "СВЧ-трансивър с обхват 10 GHz", сп. РТЕ 3/1982.) Дългогодишен щатен служител на ЦРК, по-късно ръководител на секция „Контролноизмервателни прибори и автоматика” в Металург. комбинат - Кремиковци. Към 2012 – предимно УКВ, QRP на КВ.
LZ1-A-80 – има слаба вероятност да е слуш. от LZ1KBD.
LZ1-A-89 Валентин А. Василев, София, от 1969 LZ1SB. Започва през 1956-57 г. в радиолюб. кръжок в Пионерския дворец при Н. Нанков (LZ1BN), от 1963 е оператор на LZ1KBD и на станцията на ЦРК (LZ1KBA, преименувана на LZ1KAB). През 2004-09 работи в Комисията по радиосъобщенията като н-к отдел „Електронен подпис и защита на данните”.
LZ1-A-92 Слушател от София, към 2010 г. търсен от QSL-бюрото за получаване.
LZ1-A-109 (от 14.07.1960) Борис Сотиров Станков, „Батето”, LZ1BSV ( в гр. Годеч). Отг. на LZ1KAA. Инж. „Далекосъобщ. техника”, инж.-конструктор в Завод „Ком”-Годеч, в периода 1985-92 - директор на "Завод за радиорелейна и ант. техника” в Годеч. Инициатор и организатор на радиоклуб LZ1KGC в града.
LZ1-A-116 (от 1960) Койчо Драгостинов, един от първите оператори на LZ1KAA (до прибл. 1963-64 г.)
LZ1-A-123 Участвал в YODX Contest 1970.
LZ1-A-135 Стефан Минчев, „Копчето”, LZ1BW, София. (SK). Универсален състезател и конструктор, призови места във всички радиоспортове, вкл. и по-късния „Радиомногобой”. Един от пионерите на УКВ у нас. Сътрудничи на сп. РТ.
LZ1-A-143 Емил Иванов Цанов, LZ1YD (SK). Започва в LZ1KBD, по-късно в ЦРК, предимно конструктор. Прибл. 1970 инициатор и деен участник при изработването на необходимите документи на англ. език за приемането на BFRA в IARU-1-ви регион. Участва в първата среща с представителите на IARU. През 1974-75 е един от преводачите от англ. на двутомния „Радиолюбителския наръчник” (The Radioamateurs Handbook, USA, ARRL, 1973). Автор на книгата „Любителска SSB техника”, 1978 (съвм. с П. Генов и Ч. Левков). Основател и дългогодишен директор на Завода за Радиорелейни линии, София.
LZ1-A-147 Васил Д. Терзиев, (1931, Ловеч - 1986, София), LZ1AB. Вж LZ-1531, (SK).
LZ1-A-169 Огнян И. Амзин, София, LZ1MR. Оператор (DX-man) и конструктор. Експериментира с мн. антени на КВ и УКВ. Многобройни ремонти и подобрения на съвр. радио- и електронни изделия, повечето от които на фирми от не най-източната част на Азия. След 1989 е организатор радиовръзки на Мин. на енергетиката.
LZ1-A-178 Слушател от София, към 2010 г. търсен от QSL-бюрото за получаване.
LZ1-A-211 Стоян Любенов Абаджиев, София, LZ1SQ. Военен свързочник. Оператор-състезател по радиотелеграфия и радиомногобой, член на LZ1KSF, Пети район, София. Към 2012 - КВ, УКВ, значителна помош при ретранслирането на ежеседмичния бюлетин на БФРЛ, наблюдения на APRS, конструиране и проби с антени и др. Съпругата му LZ1MQ също е радиолюбителка-неколкократен шампион по радиомногобой и радиозасичане.
LZ1-A-235 Цветан Т. Златарев, София, LZ1UM (SK). Слушател-състезател КВ. Първо място в група SWLs LZDX Contest 1970. Първо място в LZDX 1973. Вж LZ-1676.
LZ1-A-252 Чавдар Левков Левков, Chav, София, LZ1AQ. Започва в LZ1KBD. Оператор, състезател КВ, конструктор, сътр. на РТ, РТЕ и МК, автор на статии и книги на радиолюбителски и др. теми. Инженер по „Далекосъобщителна техника”. Работи в областта на медицинската електроника, д.т.н. Конструктор на транзисторен конвертор, на първия масово повтарян трансийвър „AQ” и мн. др. И сега, към 2012 г., няколко пъти годишно участва в КВ състезания. Яхтсмен, призови места в регати още от 1960-те години. Пример, достоен за подражание. (Б.а. – Първата му кола беше ЗАЗ, Запорожский автомобильный завод – первенец советского тракторостроения! Сега предполагам има джип с възможности за измествания по абсцисната ос, ниски прелитания и др.)
LZ1-A-264 Георги В. Драганов, „Гришата”, София, LZ1ZO, София; (SK). Активен слушател, мн. дипломи (има почти всички дипломи, безплатно издавани на слушатели). Личната му р/станция е QRP, с лампа EL84 в крайното стъпало. Завършва англ. филология в СУ, кратковременно разпределен в Мин. на просветата, борден радист в гражд. авиация. Загива при авиокатастрофа.
LZ1-A-283 (от 1963 г.) Цветан Стойчев Лалов, София, десетина години LZ1FX. Инж.-химик, притежава фирма за тапицерски и др. сродни материали.
LZ1-A-284 (от 1963 г.) Кирил Владимиров Божилов, София, LZ1FJ. Дипломи като слушател, интерес – предимно КВ. Радиоинж., орг. радиовръзки в Мин. на енергетиката, редактор в р-я „Физ.-мат. и техн. науки” на „Българска енциклопедия” при БАН.
LZ1-A-309 Диплома SDS, 1966 г.
LZ1-A-315 Владимир Георгиев Петров, София, (SK). Инструктор в р/клуба на 4-ти район (LZ1KSA).
LZ1-A-317 Панайот Асенов Данев, София, LZ1US. Състезател „Л.л.”. Организира (2003 г.) въвеждането на нов Устав на БФРЛ, с отпадане на възможността за пряко членство, поради което несъгласните с това радиолюбители напускат БФРЛ.
LZ1-A-318 Стефан Ангелов (по-късно Плавчев), Михайловград (дн.Монтана), LZ2UH. Слуш. номер получава като курсист в ТСЕ „А. С. Попов”, София. Заедно със съученика си Красимир Тошев Христов, LZ2GJ, организират радиоклуб, изработват предавателя и през 1965 откриват клубната радиостанция LZ1KBU на ТСЕ „А. С. Попов”. С помощта на Д. Грозев, LZ1BZ, демонстрират нейната работа по БНТ. Инженер-електроник, работи в Монтана.
LZ1-A-348 Иван Костадинов Александров, София, LZ1IA. Радиоинженер, ст.н.с. Изключително разностранен радиолюбител, дейност във всички области на радиолюбителството. Поради бюрократично забавяне получава слушателския си номер чак след като е издържал изпита за кл. В (но наблюдения с дневник провежда мн. преди това). Мн. активен слушател, състезател по всички (вкл.”Л.л.”) радиоспортове. Отличен конструктор, автор на мн. публикации на собствени разработки в списанията РТ, РТЕ и „Млад конструктор”. Мн. дипломи, медали и др. награди. Пример, достоен за подражание.
LZ1-A-362 Здравка Кирилова Бучкова, София, LZ1ZQ. Слушател с получени дипломи, оператор в LZ1KAA. Учи в ТСЕ „А. С. Попов”, провежда някои от първите радиовръзки на LZ1KBU (1964). Състезателка по радиотелеграфия и КВ. Инж.-геофизик, работи в геолого-проучвателни предприятия в София и Варна, по-късно преподавателка в технически курсове по радиотехника и електроника за учащи се. Дългогодишен щатен сътрудник на ЦРК, след закриването му – секретар на БФРЛ и досега (2012). Участва в организирането и провеждането на различни мероприятия на БФРЛ. Подготвя, редактира и чете във вторник от 18.00 часа ежеседмичния Бюлетин на БФРЛ, излъчван на УКВ (R 1), ретранслиран на др. УКВ-честоти и на КВ (3764 kHz).
LZ1-A-394 Емил Петров Христов, София, LZ1MO. Оператор КВ, УКВ, конструктор. Военен свързочник, пенсионира се със звание полковник. Дългогодишен член на УС на БФРЛ, мениджър в кризисни ситуации, от няколко години и Award-мениджър.
LZ1-A-428 (от 1968 г.) Венцислав Стефанов Александров, София, LZ1FUK. Слуш. знак получава след завършването на курс за радиоконструкторски кл. С.
LZ1-A-452 (от 1970, Георги Николов Терезов, София, LZ1UO (от 1972). Радиоинженер. Отг. на LZ1KAA (първия в LZ сертификат 5BDXCC), организатор, конструктор, един от изпълнителите, администратор и др. на Базата LZ1KGB в Панагюрски колонии.
LZ1-A-484 Сергей Петров Стоянов, София, LZ1AO. Опитен КВ-състезател, член на LZ1KAA. Работи в чужбина.
LZ1-A-652 Милчо Гълъбов Миланов, София, LZ1RF. Опитен оператор, член на LZ1KAA. Завършва Техникума по електротехника в София, висше образование в Украйна – Икономика, специализация в областта на Икономика на транспорта. Дългогодишен член на УС на БФРЛ, два поредни мандата - Председател на УС на БФРЛ. Инициатор и участник в реализацията на мн. мероприятия, полезни за бълг. радиолюбителство в трудни за него години. Притежава фирма МТТ.
LZ1-A-663 Антон Генков, София, LZ1GEN. Член на LZ1KAA. Като пионер е републикански шампион по телеграфия. Волнонаемен военен свързочник. Към 2012 - предимно КВ, рядко УКВ, собственик на фирма.
LZ1-A-711 Николай Кирилов, чл. на LZ1KAA. Ако не бъркам, тогава м.н.с., сега е ст.н.с. в БАН, спец. „Интелектуални системи”.
LZ1-A-921 Александър Д. Караджов, София, LZ1FW. Оператор КВ и УКВ. Лектор на учебни радиолюбителски курсове. Разностранни радиолюбителски интереси – организира Round Table, радиовръзки при аварийни и бедствени ситуации, прогнозиране и резултати от действието на различни ретранслатори и др.
LZ1-A-1021 Светозар Илиев, София, LZ1HK. Предимно конструктор и УКВ. Звукорежисьор в БНТ.
LZ1-A-1153 Маринела, София.
LZ1-A-1154 Пламен Тодоров, София, LZ3FM. Към 1990-92 щатен служител на ОСО в бившия ЦРК и в LZ1KPG, София, до закриването.
LZ1-A-1155 Димитър Кръстев, София, LZ3NY, K8ZB, сега PA8ZB. Служител на ОСО, бивш началник на радиоклуба на общ. Слатина, София. От няколко години притежава компютърна фирма.
LZ1-A-1221 Атанас Николов, София. Започва в LZ1KBD, към 1991-92 е в ОСО - началник на радиоклуба в кв. Младост, LZ1KZM.
LZ1-A-1364 Ивайло Боянов Танев, тогава в София, по-късно във Варна, LZ4BU (лиценз от 1993). През 1981-85 оператор на LZ1KAU, 1985-1990 - LZ2KKZ, 1993-95 - LZ2KGA. Работи само на КВ, интереси - DX, IOTA, Islands, Lighthouses. Диплом-менажер на БФРЛ 1995-2005.
LZ1-A-1373 Донко Витанов Нонов, София, общ. Столник, LZ1DVN. Предимно конструктор. Ремонт и поддръжка на радиоразпръсквателни радиостанции и съпътстващите ги електронни апарати. Слушателски номер изкарва по-късно (1970-те години), импулсиран от новия си висококачествен професионален приемник. Работи изключително на УКВ.
LZ1-A-1772 Участва в КВ турнира на р/клуб „Нефтохимик” 1996 г.
LZ1-B-4 Участвал в CQ-M 1972. Дипломи Р-10-Р, Р-15-Р, S-100-U, 1972.
LZ1-B-93 Коста Георгиев Костов, тогава в Ботевград, по-късно в Бяла Слатина е LZ2-A-254. В Ботевград открива лична радиостанция LZ1HX, след преместването в Бяла Слатина е LZ2HX.
LZ1-B-111 Коста Василев Чакъров, Самоков, LZ1GG. Активен КВ и УКВ, състезател.
LZ1-B-112 Самоков.
LZ1-B-113 Самоков.
LZ1-C-19 Кирил Илиев, към 1966 в с. Малко Шарково, Ямболско. Участва като слуш. в КВ състезания. Второ място в група SWLs в Първия републ. шампионат, февр. 1966 г.
LZ1-C-21 Участва като слуш. в КВ състезания. Второ място в група SWLs LZDX Contest 1970.
LZ1-C-48 Слушател от обл. Кюстендил, към 2010 г. търсен от QSL-бюрото за получаване.
LZ1-C-66 Иван Георгиев Иванов, тогава в обл. Кюстедил, от мн. време в София, LZ1PJ. Състезател по скоростна телеграфия, многократен шампион на Б-я, мн. призови места в междунар. състезания, състезател КВ, DX-man. Бивш щатен служител на ЦРК. Към 2012 член на УС на БФРЛ, отг. по скоростна телеграфия (HST Manager).
LZ1-C-68 Васил Богданов, Бобов дол, обл. Кюстендил. Майстор на спорта, първо място SWL в КВ-състезание „Васил Левски”, 1984 г. По-късно – LZ1NS.
LZ1-C-87 Лъчезар Иванов, Станке Димитров (дн. Дупница), обл. Кюстендил. Второ място SWL в КВ-състезание „Васил Левски”, 1984 г.
LZ1-D-31 Слушател от обл. Перник, към 2010 г. търсен от QSL-бюрото за получаване.
LZ1-E-4 Христо Стефанов Назлев, Пловдив, LZ1CF. Вж LZ1-3125.
LZ1-E-12 Слушател от Пловдив, участвал в състезания, призови места и дипломи.
LZ1-E-18 Йоан Георгиев Анастасов, Пловдив, LZ1YW. Вж LZ1-3132.
LZ1-E-45 Цветан Благоев Григоров, Пловдив, LZ1CB. Предимно конструктор, предпочита работа на SSTV.
LZ1-E-55 Веселин, оператор на LZ1KSP в средата на 60-те години.
LZ1-E-64 Стефан Григоров Гочев, LZ1BK. Активен късовълновик, изработил първия в Пловдив SSB трансийвър.
LZ1-E-66 Ангел Гугов, Пловдив, LZ1CY. Започва в 1962 г. в Пионерския дом, LZ1KRF, от 1963 е в LZ1KSP. Активна слуш. дейност 1963-65, дипломи, ок. 250 потвърдени слушани страни. От 1969 г. LZ1CY, 1970-1973 LZ2CY, 1975-1981 LZ1CY/MM, 1975 LZ1CY/6W8 (Сенегал), лято 1976 LZ1CY/D2 (Ангола, бивш CR6). Прибл. от средата на 1990-те години член на КС (Контролния съвет) на БФРЛ. Активен във Форума в сайта на БФРЛ.
LZ1-E-101 Васил Ангелов Шатаров, Пловдив, LZ1CL. Организатор на различни радиолюбителски мероприятия. Стар ас.
LZ1-E-192 Георги Глушков, Пловдив.
LZ1-E-216 Виктор Асенов Маринов, тогава в Пловдив, по-късно в София, LZ1NY. Състезател, УКВ/СВЧ. Към 2012 член на УС на БФРЛ, отг. УКВ/СВЧ дейност.
LZ1-E-224 Към 2013 г. Донка Стоянова Генадиева, Пловдив, LZ1CM. В Адресника от 1997 г. името е Донка Стоянова Стоянова. Майстор на спорта по Радиомногобой. В списъка на 10-те най-добри радиоспортисти за 1984 г. Активен радиолюбител, съдействие по установяване на слуш. знаци на някои радиолюбители от Пловдив.
LZ1-E-225 Мария Караджова, „Мария Караджа”, Пловдив. Към 2013 в Гърция.
LZ1-E-229 Валентин Чолаков, Пловдив. Втори SWL в LZ телеф. шамп. 1984 г. Вероятно той по-късно е LZ3RR в Пловдив.
LZ1-E-289 Илия Веселинов Ганчев, Пловдив, LZ3AB. По-късно в София, активен късовълновик.
LZ1-E-515 swl Nick. Има и кл. С, към 2012 изказва желание да възобнови слушателската си и операторска дейност.
LZ1-F-21 Пею Станев Попдончев, Карлово, LZ1FI. Диплома SDS 1966 г. и др. Като SWL участва в мн. състезания. Състезател по скоростна телеграфия и КВ, мн. призови места, неколкократен шампион.
LZ1-F-84 Георги Атанасов Воденичаров, Карлово, LZ1ZF. През 1975-83 в София, LZ1KDP. Разностранен радиолюбител, състезател по радиотелеграфия и КВ, DX-man, участник в мн. радиоекспедиции. През 1987 е в групата 10 най-добри радиоспортисти на 40-летието (1947-87).
LZ1-F-85 Слушател от Карлово, към 2010 г. търсен от QSL-бюрото за получаване.
LZ1-F-117 Георги Станчев Лазаров, Карлово, кв. Сушица, LZ5FC.
LZ1-F-138 Илиян Емилов Гешев, Карлово, LZ3GA.
LZ1-G-6 Павел Г. Попов, тогава в Пазарджик, LZ1EO. Активен слушател, дипломи, състезател КВ, по-късно предимно DX-man. От 1968 г. в Пловдив, LZ1KSP, след 1975 в София. Завършва икономика, плановик в СТЗ, София. QTH десетина години в с. Бакьово, София-област, сега в с. Искрец, София-област.
LZ1-G-11 Васил Василев, Пазарджик.
LZ1-G-42 Активен КВ слушател-състезател. Първи места във всеки LZDX Contest през 2003-2005 г., 2007-2009 г. Трето място в UBA Contest 2012.
LZ1-G-46 Г. Гаврилов, Пазарджик. Второ място SWL в УКВ състезание „Освобождение на България”-1983 г.
LZ1-H-21 Мехмедемин Ас. Моллаахмедов, Смолян. Диплом SDS, 1965 г.
LZ1-H-39 Диплом SDS 1966 г.
LZ1-H-175 Участва в LZDX Contest 2010.
LZ1-H-192 Георги Стойков Алексов, Смолян, LZ1OQ. Активен слушател, нееднократен призьор в КВ и УКВ състезания на cw и телефония. Участва в LZ-шампионатите, LZDX Contest в периода 2003-11 ( първи места 2006 и 2011 г.) Сътр. на сп. "LZ73". (Възможно е по-късно да се е преместил във Видин с инициал LZ2OQV, името в Call Book 2002 е Г. Стайков Алексов).
LZ1-I-101 Костадин Иванов Евстатиев, Ст. Загора, LZ1DJ. Дългогодишен опитен оператор, КВ, УКВ. Активен деец по радиовръзките при кризисни ситуации. В състава на група бълг. радиолюбители, заминали за Република Турция и оказали практическа помощ при земетресението на 17.08.1999 г., благодарност от турското правителство.
LZ1-I-118 Участва в CQ-M 1973.
LZ1-I-124 Динко, Ст.Загора. Оператор на LZ1KSZ. Вероятно той през 1960-те г. е военен свързочник, н-к радиостанция „средна мощност”, неофициално наричан „Гуспата”.
LZ1-I-131 – Тодор (в Казанлък – вер. Цанев) Драганов Илиев, в София – LZ1WE. (В последния печатан Call Book 2002 г. името е Тошко Д. Илиев.)
LZ1-I-132 Владимир Александров Даскалов, Казанлък, LZ1KZ. Слуш. номер от 1968, едновр. с изпита за кл. С. Дипл. "Юбилейный", 1970. Участва в SPDX Contest 1972 с добър резултат., и в др. Участва успешно и в състезания по радиотелеграфия и радиомногобой. Разностранен радиолюбител, конструктор. „Хоби в хобито” – ретро радиостанции и др. апарати – военни и невоенни. Инициатор и от самото начало организатор и спонсор на ежегодното радиолюбителско събиране в Казанлък.
LZ1-I-133 Тодор Петров Кайкиев, Казанлък, по-късно LZ1BP. Диплом "Юбилейный", 1970, първи swl в SPDX Contest 1972, и мн. др. Състезател и по скоростна телеграфия. През 1987 е в групата 10 най-добри радиоспортисти на 40-летието (1947-87).
LZ1-I-134 Стефан, Казанлък.
LZ1-I-196 П. Иванов, Казанлък, обл. Ст. Загора. Второ място в Републ. първенство на телефония, 1983.
LZ1-I-244 Алеко Савков Иглев, Казанлък, LZ3ZZ. SWL в КВ LZ шамп. 1991, телеграфия.
LZ1-K-20 Янчо Стефанов, Сливен. Диплом SDS, 1965 г., и др.
LZ1-K-23 Димитър Христов Петров, Сливен. От ок. 1960 в София, следва радиоинженерство. Към 1964 е оператор и конструктор в LZ1KPG. Лиценз LZ1AW, предимно на SSB и FM. Към 1964-65 помага на Д. Стайков, LZ1FO и другите от клуба, постигат LZ1KPG да се чува отлично в САЩ и в др. отдалечени места. През апр. 1970 в София той и Румен Велев, LZ3RV, провеждат първата у нас едностранна радиовръзка на 10 000 MHz, разст. 3,5 км. Работи като инж. в БГА, н-к лаборатория. Интерес към с-ми за определяне точното местоположение на движещи се обекти, ретро-радиоизделия, УКВ/СВЧ и др.
LZ1-K-39 Слушател с дипломи за участие в КВ-състезания.
LZ1-K-46 Георги Желев Георгиев, Нова Загора, LZ1NE.
LZ1-K-83 Ст. Даскалов, Сливен. Сътрудничи на сп. РТ. Диплом SDS, 1962 г.
LZ1-L-38 Харалампи Димитров Попов, "Хари", LZ1BB, София. Разностранен радиолюбител, КВ оператор с призови места, УКВ (изследвания на видовете прохождения), СВЧ, цифрови видове работа, връзки чрез спътници. Конструктор (предимно УКВ/СВЧ). Участва в организацията и изпълнението на радиолюбителски проекти. Има лиценз и в САЩ . Склонен към самопроверка чрез живот в екстремалните условия на тайгата, на Крайния Север и другаде.
LZ1-L-73 Иван Михов, Ямбол.
LZ1-M-3 Христо Нонев, (SK). Един от първите слушатели и пионер на радиолюбителството в Бургас. До последните си дни е активен SWL, слушал е предимно DX и експедиции.
LZ1-M-7 Дечко Митев, Бургас. Участва като swl в КВ състезания. Сътр. в Р(РТ).
LZ1-M-12 Участва в LZDX Contest 2004.
LZ1-M-246 Кольо Тодоров Колев, Бургас, LZ1QZ. Предимно КВ оператор, състезател, DX-man. Преди в LZ1KRB, след промените активист на LZ1KSN, клубна радиостанция на фирмата "Нефтохим", Бургас.
LZ1-M-304 Мария Попова, тогава в Бургас. Първо място SWL в LZ DX Contest 1985 г., участва и в Републ. КВ първенство „8 МАРТ”, 198? г.
LZ1-M-333 Атанас Койчев Атанасов, Айтос, LZ3YY (в Call Book 1997 г. името е Атанас Койчев Койчев).
LZ1-M-334 Иван Кънчев Иванов, тогава в Айтос, по-късно вероятно в Бургас, LZ3GM.
LZ1-M-370 Димитър Георгиев Димитров, Айтос, LZ3DG. Но в Call Book 2002 г. този инициал вече е свободен.
LZ1-N-27 Р. Янев, обл. Благоевград. Възможно е този слушател да е LZ1RKJ, Румен Костадинов Янев от Петрич, но има и др. с подобно име. Автор на интересна статия "Обработка на опитните данни по метода на Гаус", РТЕ 5/1980, с.20, 21. Разгледан е пример с определяне точността на измервания на дължини на вълни с Лехерова система. (Според мен в лявата колона на стр.21, в 4-ти ред отд. трябва да бъде 2.delta L, а не 2.delta alfa. Давам това с думи, тъй като този сайт приема само картинки, които не са подходящи за случаи на един-два матем. символа; MathType сайтът на БФРЛ не приема.)
LZ1-N-118 Слушател от обл. Благоевград, към 2010 г. търсен от QSL-бюрото за получаване.
LZ1-N-123 Д. Тодоров, Благоевград. SWL в КВ състезание „Ден на Радиото”-1983 г.
LZ1-O-43 Никола Александров Колев, Хасково, LZ1NA. Активен слушател, дипломи от CQ M Contest-1968 г., СССР-50 и др. Слуш. дейност чрез пасивно отражение от Луната (QSL от KP4AO за наблюдение на 18.04.2010, 18.56 Z на 432MHz, SSB). Активен и на КВ.
LZ1-O-203 Диплом "Юбилейный", 1970. Участвал в CQ-M 1972. Дипломи Р-10-Р, Р-15-Р, S-100-U, 1972.
LZ1-O-226 Участва в LZDX Contest 1973 г.
LZ1-O-247 Димитър Кирилов Йорданов, Свиленград, обл. Хасково, LZ1KG. Първи места SWL в УКВ състезанията „Освобождение на България”-1983 г. и „Ден на Радиото”-1983 и 1984 г.
LZ1-O-284 Л. Станева, Димитровград, обл. Хасково. Първо място SWL в КВ състезание „8 март”-1983 г.
LZ1-P-29 Димитър Георгиев Димитров, Кърджали, LZ1VC. КВ, УКВ. Член на радиоклуб „Портолагос”, Кърджали. Той е единия от радистите (др. е Жеко Жеков, LZ1VQ) в сформирания приемо-предавателен център в Кърджали по време на ликвидирането на последствията от земетресението в Р. Турция през авг. 1999 г.
LZ1-P-42 Христо Живков Здравков, тогава в Кърджали, после в Пловдив, LZ1YQ. Организира радиолюбителски срещи, също и радиоклуб във фирмата си.
LZ1-P-67 Слушател от обл. Кърджали, към 2010 г. търсен от QSL-бюрото за получаване.
LZ2-A-54 Активен и към 2012 г. радиолюбител-слушател. Автор на популярни изрази-мнения за "началниците" на Българското радиолюбителство: "Така добре я вършехте 60 години, че нямате и списък на радиолюбителите-слушатели."; "Списъкът на радиолюбителите с инициали (на сайта БФРЛ) остаря и не е променян с години..."
LZ2-A-123 Огнян Стефанов Цветанов, Враца, LZ2PO. Студент в Пловдив (края на 1970-те), работи от LZ1KSP. После се премества в София. Първо място SWL в CQ-M Contest 1972. Публикува в сп. LZ73 редовно пълни отчети за работата на IARU 1-st reg. в периода, когато е представител на Б-я в тази организация.
LZ2-A-154 Седмо място в групата SWLs в SPDX Contest 1972.
LZ2-A-157 Участвал в LZ КВ шампионат 1973 г.
LZ2-A-177 Иван Николов Йонов, с. Лесковец, обл. Враца, LZ2LH. Предимно КВ, SSB.
LZ2-A-254 Коста Георгиев Костов, Бяла Слатина, LZ2HX. Вж LZ1-B-93.
LZ2-C-2 Участва в LZDX Contest 2005 и 2006 г.
LZ2-C-8 ? Активен към 1960-61.
LZ2-C-13 Христо Динков, с. Брегово, обл. Видин. Дипломи (SDS-1965 г. и др.), SWL в КВ шампионат – 1966 г.
LZ2-C-19 Пето място SWL в КВ шампионат – 1966 г.
LZ2-C-92 Четвърто място SWL в КВ шампионат – 1966 г.
LZ2-F-2 Христо К. Ценев, Търново (дн. Велико Търново), LZ2AA. Вж LZ2-3118.
LZ2-F-33 Диплом SDS, 1967 г.
LZ2-F-166 Стефан Илиев Гецов, Поликраище, LZ2PS. Като семинарист в София посещава LZ1KDP, активна SWL дейност, впечатление на съклубниците му: „не само слуша, но и добре ги чува”. Свещеник от Българската Православна Старостилна Църква, служи в храм „Св. Николай, архиепископ Мирликийски чудотворец” в Поликраище. Има мн. постижения като слушател, напр. първо място SWL в SSB тура на UBA 1992. По-късно състезател-оператор на КВ от личниата си и от клубни радиостанции, мн. призови места. Синът му Илия също е радиолюбител, LZ4UU, предимно КВ състезател. а дъщерите -Теодора Гецова, LZ2CWW и Мария Гецова, LZ2YVV са състезателки по HST (скоростна радиотелеграфия| с първи и др. призови места в междунар. и републ. състезания.
LZ2-F-224 вероятно Христо, номерът е от 1979 г.
LZ2-F-266 Антон Христов Иванов, тогава във В. Търново, по-късно в София, LZ3AI. Сътрудничи в сп. РТЕ. Администратор на сайта на БФРЛ.
LZ2-F-319 Участва в LZDX Contest 2008 г.
LZ2-G-5 Христо Илиев Катевски, Габрово, LZ2HC.
LZ2-G-45 Тодор Манев Манев, тогава в Трявна, обл. Габрово, по-късно в София има и др. слушателски знак. Следва строит. инженерство в София. Първо място в света в CQWWDX-1968 от LZ1KPG, категория 1 оператор-7 MHz, cw. Лиценз LZ3YV. Към 2012 предимно КВ, участва в състезания.
LZ2-G-54 Марин Стефанов Дечков, Севлиево, обл. Габрово, LZ2VE.
LZ2-H-57 Първо място SWL в LZ КВ шампионат 1973 г.
LZ2-K-11 от Разград. Участва в КВ състезания.
LZ2-K-29 Първо място SWL в КВ шампионат – 1966 г.
LZ2-K-36 Стоян Терзиев, Разград. Участва в SPDX Contest 1972, но по неизвестни причини е декласиран. Втори в Европа SWL в CQ-M Contest 1972. Диплом Р-10-Р. Участва в CQ-M 1973, 6-то място в света.
LZ2-K-117 Йордан Радков Янков, тогава в Разград. Дългогодишен SWL, по-късно LZ2UU. Голям брой първи и др. призови места в републ. и междунар. КВ и УКВ състезания. Далечни УКВ връзки. Нац. състезател по радиозасичане и радиомногобой, майстор на спорта. Повече от 10 години е радист на Българската антарктическа база „Св. Климент Охридски” на о-в Ливингстън, като в една от годините е назначен и за кмет на базата. Добре би било, ако издаде мемоарна книга, с мн. фото- и др. илюстрации (карти, скици и рис. на др. антарктици, и пр.)
LZ2-K-249 С. Попова, Разград. Второ място SWL в КВ състезание „8 март”-1983.
LZ2-K-280 Васил Василев, Разград.
LZ2-K-309 Ивелин Русев, Разград.
LZ2-K-430 Албена Стойкова, Разград.
LZ2-L-1 Пенчо Иванов Пенчев, Коларовград (Шумен), LZ2AC. През 1950-те години е викан в МВР-Шумен за обяснения защо е правил радиовръзки със Зап. Германия. Учи в София, в БУЗЕМА. Оператор, състезател по радиотелеграфия, КВ и „Л.л”, призови места и в трите спорта.
LZ2-L-92 Захари Захариев, Шумен. Участва като слуш. в КВ състезания. Диплом SDS, 1965 г., и др. Първо място SWL в Първия републ. шампионат, февр. 1966 г. Вероятно той по-късно е LZ2EE. По едно и също време с LZ1TQ, А. Стефанов, въвеждат в България телевизията с бавна развивка (SSTV).
LZ2-L-202 Владимир Радев Радев, Шумен, по-късно в София, LZ1OT. Дългогодишен сътрудник на БФРЛ, помощник, по-късно отг. на QSL-бюрото (QSL-manager) на БФРЛ. Звукорежисьор в БНТ.
LZ2-L-210 Стефан Киров Димитров, с. Вълнари, обл. Шумен, LZ2SC. КВ/УКВ-състезател, конструктор.
LZ2-L-212 М. Даскалова, Шумен. SWL в КВ състезание „8 март”-1983.
LZ2-L-272 Т. Чанев, Шумен. Първо място SWL в Републ. първенство на телефония, 1983 г. Първо място SWL в Републ. първенство на телеграфия, 1983 г.
LZ2-M-81 Савко Димитров, Омуртаг.
LZ2-N-68 Николай Киров. В сп. РТЕ 6/1986 обяснява системата SINPO, използвана от ВС-слушателите.
LZ2-N-105 Участва в LZDX Contest 1969.
LZ2-N-789 Иван Тодоров. Първо място в КВ LZ шамп. 1991, телеграфия.
LZ2-O-65 Кръстю Андонов (тогава Добрев) Кръстев, Провадия, LZ2AB. Оператор и конструктор, КВ и предимно УКВ. Призови места в КВ и УКВ състезания, далечни УКВ връзки, мн. експерименти с апаратури и антени. През 1987 е в групата 10 най-добри радиоспортисти на 40-летието (1947-87).
LZ2-?-?? Константин Георгиев, Варна.
LZ2-P-3 Петко Петков, Толбухин (дн. Добрич). SWL в Републ. УКВ-шампионат 1983 г., второ място SWL в УКВ състезание „Ден на Радиото”-1983 г. Първо място SWL в Републиканския УКВ-маратон (август – юли) 1983 г., трето място във „Васил Левски”-1984 г.
LZ2-P-9 Второ място SWL в КВ шампионат – 1966 г.
LZ2-P-43 Слушател с дипломи за участие в КВ-състезания.
LZ2-P-108 Марчо Марков, Добрич. Второ място в КВ LZ шамп. 1991, телеграфия.
LZ2-P-139 Пламен Козаров, Балчик.
LZ2-P-196 Любомир Добрев Славов, Балчик, LZ2LDS. Активна SWL дейност, слуша с Р-311. Призови места във вътр. и междунар., КВ и УКВ състезания като SWL. По-късно като оператор-състезател също има постижения и награди. Към 2012 работи в Белгия, в състезателния ефир като OR2F и с др. белг. инициали.
LZ2-P-278 Боян Манев Митев, Балчик, LZ2SX. КВ-състезател, интерес към софтуер за КВ-състезания.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Непояснени съкращения и думи: БНР – Българско национално радио; БНТ – Българска национална телевизия; БУЗЕМА – Българско училище за земеделски и електрически машини и агрегати;.д.т.н. – доктор на техническите науки; МК – списание „Млад конструктор”; ок. – около; СДС (SDS) – „Слушал Демократичните Страни” (бълг. диплома, издавана само на слушатели; вече не се издава); СТЗ – Силнотоков завод; ст.н.с. – старши научен сътрудник; ТСЕ –Техникум по слаботокова електротехника; УС - Управителен съвет.
(СЛЕДВА)
Последна промяна от lz1fj на 24 мар 2013, 10:35, променено общо 100 пъти.LZ3NY
Site Admin
Мнения: 823
Регистриран на: 28 авг 2006, 19:04
Местоположение: Amsterdam, The Netherlands
Контакти:

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ3NY » 14 сеп 2012, 22:32

Още няколко за които се сещам

LZ1A1153 - Маринела ???
LZ1A1154 - Пламен Тодоров - професионален радист, Дългогодишен служител на ЦРК и бивш началник на LZ1KPG, София, сега LZ3FM
LZ1A1155 - Димитър Кръстев - професионален радист, бивш началник на радиоклуба на община Слатина, София, LZ3NY, K8ZB, сега PA8ZB
LZ1A1220 - Радослав Бакалов - сега N2WQ
LZ1A1221 - Атанас Николов - бивш началник на радиоклуб Младост, София, сега LZ3UA

73!


Value has a value only if its value is valued.

LZ1FW
Мнения: 891
Регистриран на: 27 юни 2010, 15:29
Местоположение: София, KN12QP
Контакти:

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ1FW » 15 сеп 2012, 11:17

Броят на радиолюбителите-слушатели зависи пряко от документите, регламентиращи радиолюбителската дейност в България. Според "Наредба номер 2" (действаща по мое време) преди да се явиш на изпит на радиолюбителски клас трябваше да бил слушател поне половин година. Затова в радиоклубовете на всички кандидати за радиолюбителски клас първо се вадеха слушателски номера. Това е причината за последователните номера:
LZ3NY написа:Още няколко за които се сещам
LZ1A1153 - Маринела ???
LZ1A1154 - Пламен Тодоров - професионален радист, Дългогодишен служител на ЦРК и бивш началник на LZ1KPG, София, сега LZ3FM
LZ1A1155 - Димитър Кръстев - професионален радист, бивш началник на радиоклуба на община Слатина, София, LZ3NY, K8ZB, сега PA8ZB
LZ1A1220 - Радослав Бакалов - сега N2WQ
LZ1A1221 - Атанас Николов - бивш началник на радиоклуб Младост, София, сега LZ3UA
73!
Да си припомним изискванията от старо време:
НАРЕДБА № 2 ЗА РАДИОЛЮБИТЕЛСКАТА ДЕЙНОСТ - април 1976 написа: Чл. 5. (1) За да добие свидетелство за радиолюбител клас С, кандидатът трябва да отговаря на следните условия:
1. да е организиран радиолюбител;
2. да е упражнявал радиолюбителска слушателска дейност най-малко половин година, през което време да е направил не по-малко от 250 наблюдения на различни двустранни радиолюбителски връзки (за радиолюбителите-телеграфисти) и 100 наблюдения (за радиолюбителите-конструктори); да е установил 30 двустранни радиовръзки с български любителски радиостанции и да е получил не по-малко от 15 слушателски или операторски QSL-картички;
3. да е издържал изпити по следните предмети;
а) радиотелеграфия - приемане и предаване на буквени (на кирилица или латиница) и цифрови текстове - само за радиолюбители-телеграфисти;
б) електротехника и радиотехника;
в) кодове и радиолюбителски съкращения;
г) международната конвенция за далекосъобщенията, правилника към нея, Закона за съобщенията и тази наредба.
(2) Изпитите се провеждат върху материал, посочен в конспекти.
(3) Завършилите Висшия машинно-електротехнически институт, висше учебно заведение - специалност физика, Полувисшия институт на съобщенията, военна академия или училище - специалност свързочници-радиоспециалисти, техникум по слаби токове, които са активисти на радиоклубовете, се освобождават от изпита по електротехника и радиотехника след представяне на документ за положени изпити по тези предмети.
През 1996-та година това вече е изчезнало от тогавашната наредба. Предполагам, че от тази година е започнало и намаление на броя на радиолюбителите-слушатели.
НАРЕДБА № 1 - август 1996 написа: Чл. 4. (1) Свидетелство за радиолюбителски клас се получава след успешно издържан писмен изпит по:
1. радиотелеграфия с използване кода на Морз (не се отнася за клас D) – приемане и предаване на специфичен текст от радиолюбителски обмен;
2. електротехника и радиотехника;
3. кодове и радиолюбителски съкращения, правила и процедури за работа;
4. нормативна уредба – Конституция и Конвенция на Международния съюз по далекосъобщения (ITU), Правилник за радиосъобщенията на ITU, Закон за съобщенията и тази наредба.
(2) Писмените изпити за различните радиолюбителски класове се провеждат по тестови въпроси съгласно приложение А2.
(3) Всеки тест съдържа минимум 60 въпроса и се одобрява от председателя на Комитета по пощи и далекосъобщения.
(4) Изпитът се счита за издържан, ако кандидатът е отговорил правилно на не по-малко от 80 % от въпросите в теста.
(5) Условие за явяване на изпит за по-горен клас е успешно положен изпит за предидущ клас.
Моя слушателски номер е LZ1-A-921.
Получен е някъде около 1977-ма година чрез радиоклуб LZ1KSF. Около този номер има поне още десетина на хора от LZ1KSF, които са взели клас C по това време. Удостоверението за слушателски номер представляваше едно картонче, малко по-малко от стандартна QSL картичка.lz3yy
Мнения: 220
Регистриран на: 28 окт 2006, 21:03

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от lz3yy » 15 сеп 2012, 22:49

Моят слушателски номер е LZ1M333 - :)
LZ1M334 ако не се лъжа е на Иван LZ3GM
LZ1M370 е на Митко, LZ3DG
Тези помня от ученическата тайфа в Айтос.lz1fj
Мнения: 212
Регистриран на: 19 авг 2008, 11:47
Местоположение: Sofia

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от lz1fj » 19 сеп 2012, 17:01

VI. НОВИ РАДИОЛЮБИТЕЛИ-СЛУШАТЕЛИ СЛЕД КОРЕКЦИЯТА НА ОЛ 207 ПРЕЗ 2004 Г. – „ТРЕТАТА СИСТЕМА”

В радиолюбителското пространство има най-малко 3 (три) версии по „изгубването” на списъците на слушателските знаци. Няма да ги разглеждам, но личното ми мнение е, че подозренията срещу дотогавашния (и последен) началник на ЦРК са най-неоснователната и погрешна версия. Никой началник не е харесван от всички, но той беше мн. добър служител, стриктен във всичко служебно (колкото и неприятно да е било то на някои от подчинените му). Един радиолюбител, при това завършил „История” в Соф. университет, където от първия до последния курс на студентите се вдъхва уважение към документа! Аз виждам „изгубването” по-скоро в ДКД, където точно през 1992 г. имаше страх от съкращения, леко зашеметяване, изхвърляха се мн. неща. Но, повтарям, такова е лично ми мнение. Не сме съдници, и безапелационният тон на някои, смятащи се за такива, не ми е приятен. Към 1992-93 г., имайки наета пощ. кутия в Центр. поща, 1 – 2 пъти седмично минавах покрай ДКД, и лично виждах колко архив се изхвърляше, за радост на събиращите вторични суровини.
Третата система е предложена от БФРЛ, на проведена на 23 април 2004 в София среща на БФРЛ (М. Миланов, П. Данев и Б. Хаджийски) със служители на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). В КРС няма информация в кой окръг кой е последният разрешен слушателски номер. Такава информация няма и БФРЛ. Ето защо новите слушателски знаци се състоят от буквите LZ, една цифра (четна за Сев. Б-я, нечетна за Юж. Б-я), тире и пореден номер, започвайки от 001. Личните слушателски знаци, издадени до влизането в сила на корекциите на ОЛ 207 (29.07.2004) запазват валидността си. Но преди това нещата са се развивали по съвсем друг начин.

VI.1. ПРЕДИСТОРИЯ
До днешно време (2012 г.) радиолюбителството в България е имало 1 неорганизиран (до 1947 г.) и 6 (шест) организирани периода: НССТ (1947-51), ДОСО (1951-68), ДКМС (1968-77), ОВТПН (1977-82), ОСО (1982-30 апр. 1992, ликвидация), БФРЛ (1992 –продължава). За БФРЛ веднага уточнявам, че формално съществува от прибл. 1968 г., но спирането на държ. пари за нея е през 1992, след което тя поема пътя на търсене на средства от частни спонсори, трохи от самоиздръжка, по-късно от подхвърляни и суми от МФВС с цената на документалното и фактическото и превръщане в една почти изцяло спортна Федерация, в която (въпреки първоначалните обещания и прогнози) редовите радиолюбители са с най-ниския възможен приоритет. Във всичките предшестващи организации, подготвящи моделисти, парашутисти, летци, стрелци (обикновени, картечари и снайперисти), кадри по морските дисциплини (плувци, гребци, капитани на малкотонажни съдове, леководолази) и др., радиолюбителите също не са приоритет. Във всички тези структури най-ниските, редови радиолюбителски степени (слушатели – писмена молба и радиолюбители кл. С - изпит) и документите за тях са били давани от Радиоклубовете, докато изпитите за кл. В и А са провеждани с участие на представители на Мин. на съобщенията, и документите за квалификация са издавани само от това министерство (през годините също сменило няколко пъти името си).
Според мен част от по-висшестоящите ръководители в тия структури (в които са и радиолюбителите), така и не успяват да разберат изцяло радиолюбителството. Машината се движи в правилната посока, но тромаво, понякога трябва търпеливо да се обяснява какво точно се иска. И точно когато вече доста неща са разбрани и усвоени, организацията-шеф се сменя от друга организация-шапка. А на 30.04.1992 и последната шапка е закрита и започва периода на падението.

VI.2 ПРЕХВЪРЛЯНЕТО НА ТОПКАТА ПРЕЗ 1996 г.
Към 1995 г. на някои радиолюбители, вкл. на имащите известно влияние Р. Гайдарджиев, LZ1UF и Р. Гечев, LZ1MS идва идея, породена от новите обстоятелства (Европ. изисквания за хамонизиране на документи-CEPT и безпаричието) – изпитите за всички радиолюбителски класове да се провеждат чрез съотв. по трудност тест само от Комитета по пощи и далекосъобщения, КПД, който поема и разноските по изпитите (в София и в провинцията) и по новите квалификационни документи. Идеята не е лоша – уреждат се „с един удар” най-малко 2 проблема в момент, в който БФРЛ трудно намира средства за минимална заплата на единствения щатен служител – секретар, и е принудена да се мести от един на др. адрес по същата причина. (Предполага се, че КПД, институция с опит и традиции, безукорно ще свърши необходимото.) Тези нови положения влизат в сила с НАРЕДБА 1 на КПД от 31 юли 1996 г. (Тя отменя НАРЕДБА № 2 на Министерството на информацията и съобщенията от 1976 г.) С нея се въвежда още един клас D, само за начинаещи УКВ любители-радиотелефонисти (тук явно се цели масовост), във всички дотогавашни класове се премахва квалификацията радиолюбител-конструктор (което не е добре). Писмените молби-заявления за определяне на слушателски знак също се подават и уреждат в КПД (в Комисията по радиосъобщенията, КРС). В периода 01.08.1996 - 30.07.2004 промяна в конфигурацията на слушателския знак няма - оформянето остава такова, каквото е (по втората с-ма), само в някои области се добавят нови букви.
ОБЛАСТИ
ЮЖНА ЗОНА: София-град: LZ!-A, S, Z-пор. номер; София-област: LZ1-B, R-п. ном.; Кюстендил: LZ1-C-; Перник: LZ1-D-; Пловдив: LZ1-E, F, J, Q-; Пазарджик: LZ1-G, Т-; Смолянска: LZ1-H-; Старозагорска: LZ1-I, U- ; Сливен: LZ1-K, X-; Ямбол: LZ1-L-; Бургас: LZ1-M, Y-; Благоевград: LZ1-N, W-; Хасково: LZ1-O, V-; Кърджали: LZ1-P-; СЕВЕРНА ЗОНА: Враца: LZ2-A, R- ; Монтана: LZ2-B, S-; Видин: LZ2-C, O-; Плевен: LZ2-D, W-; Ловеч: LZ2-E, V-; Велико Търново: LZ2-F, X-; Габрово: LZ2-G-; Русе: LZ2-H, Y-; Силистра: LZ2-I-; Разград: LZ2-K, U-; Шумен: LZ2-L, J-; Търговище: LZ2-M, T-; Варна: LZ2-N, Q-; Добрич: LZ2-P, Z-. Особеност: В област Варна до 1996 освен буквата N, на бившия Варна-окръг е давана буквата O, така че слушатели с номер от вида LZ2-O-пореден номер е възможно след 1996 до 29.07.2004 да има и в област Видин, и в област Варна. (Това е един от чиновническите фалове, който при повече внимание би могъл да се избегне.) Дадените им тогава номера са валидни и сега.
Междувременно продължава положението радиолюбителите да са ничий приоритет. Реализацията на горната идея започва мудно, и при първите изпити за класове е свързана с комични положения. На чиновниците (сменят се няколко, занимаващи се с радиолюбителите) от ДКД-КПД-КРС не им е лесно..., с всяка политическа промяна започва да се разклаща Дамоклевият меч на преструктурирането с възможно съкращение на щата, а тука - разни ми ти тестове, а сега пък ми се мъкне някакъв и иска да става слушател.
(СЛЕДВА)
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Някои съкращения: CEPT, фр. Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications. – Европейска комисия (конференция) по пощи и далекосъобщения; ДКМС – Димитровски комунистически младежки съюз; ОВТПН – Организация за военно-техническа подготовка на населението; МФВС - Министерство за физическо възпитание и спорт; ОЛ – Обща лицензия; ОСО – Организация за съдействие на отбраната;
Последна промяна от lz1fj на 16 яну 2013, 20:26, променено общо 5 пъти.LZ2A54

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ2A54 » 19 сеп 2012, 22:28

За БФРЛ веднага уточнявам, че съществува от прибл. 1970 г., но спирането на държ. пари за нея е през 1992, след което тя поема пътя на търсене на средства от частни спонсори, трохи от самоиздръжка, по-късно от подхвърляни и суми от МФВС с цената на документалното и фактическото и превръщане в една почти изцяло спортна Федерация, в която (въпреки първоначалните обещания и прогнози) редовите радиолюбители са с най-ниския възможен приоритет. Във всичките предшестващи организации, подготвящи моделисти, парашутисти, летци, стрелци (обикновени, картечари и снайперисти), кадри по морските дисциплини (плувци, гребци, капитани на малкотонажни съдове, леководолази) и др., радиолюбителите също не са приоритет.
И в най-добрите времена не сме били приоритет,а винаги на опашката.
Примерно по-долу къде сме ?
Цитат:
"Просто трябва да признаем, че сме малка държава, при това бедна и че не можем да издържаме финансово над 120 федерации, 80 от които по олимпийски спортове. Такива усилия и разходи не правят САЩ, Русия, Китай, Англия, Франция, Канада и пр., но ние сме сякаш по-богати.

Издържаме федерация по сумо. По акробатичен рокендрол. По кемпо, каквото й да означава това. Федерация по лакрос. По американски футбол и футбол на маса. По йога и дартс, както и по петанки, крикет и кудо, по фитнес... Милиони се изливат във федерации и клубове, които съществуват заради тесен кръг от почитатели, а понякога и само заради семействата на ръководствата. По брой на спортните клубове на глава от населението сигурно сме №1 в света. Всички обаче знаем, че това е един балон. Необходима бройка, заради която се изсмукват някакви пари. Федерации – прахосмукачки."
Както се казва няма ни и у тиквите...Май сме при балоните... :(LZ1NY
Мнения: 697
Регистриран на: 04 сеп 2006, 16:59
Местоположение: Sofia

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ1NY » 19 сеп 2012, 23:16

С най-голям интерес следя написаното по тази тема, и най вече това което ни представя Кирил. На няколко пъти препрочитам неговите редове и си припомням с колко от изброените хора ме е срещала съдбата, за колко от тях само съм слушал .
Само мога да допълня за уважавания ОТ - Спас Делистоянов, че е работил в ИКИ (Института за космически изследвания), който до 1987 г се наричаше ЦЛКИ. Там се и запознахме с него...
И пл. "Журналист" се именуваше "Й. Николова" преди години :-)

Като илюстация ви показвам какви удостоверения издаваха по "мое време". Тогава регистрите за издържалите клас "С" се съхраняваха в Окръжните радиоклубове, но слушателските номера явно са се администрирали "централно"...
Като първи документ, който дава на деветокласника Виктор от Пловдив някакъв опознавателен знак(слушателски номер) ... това за мен е един от най-скъпите ми документи.
LZ1E216.JPG
LZ1E216.JPG (112.44 KиБ) Видяна 33816 пъти


73! Виктор / LZ1NY

"Good Luck. Be patient. Do some research."

lz1fj
Мнения: 212
Регистриран на: 19 авг 2008, 11:47
Местоположение: Sofia

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от lz1fj » 22 сеп 2012, 14:19

VI.3 УСТАНОВЕНИ РАДИОЛЮБИТЕЛИ-СЛУШАТЕЛИ, РЕГИСТРИРАНИ СЛЕД 29.07.2004 (ПО ТРЕТАТА СИСТЕМА)
Възможно е първите номера по тази с-ма да са давани не след формалното влизане в сила на корекциите в ОЛ, а след фактическото решение за промяна на структурата на слуш. номера (т.е. в прериода май – 29.07.2004).

LZ!-001
LZ1-002
и т.н. .
- - - - - - - - - -

LZ2-001
LZ2-002
LZ2-003
LZ2-004 Георги Петев Банков, Троян. Интерес към историята на р.л. движение, изследване на радиосмущенията в Б-я и борбата с причинителите им, и др.
LZ2-005
и т.н.
- - - - - - - - - -

До септ. 2012 няма данни за разрешените слушателски знаци от този вид нито в сайта на КРС, нито в БФРЛ, не намерих информация и по частен път.
КРС има публични регистри, публикувани на нейния сайт, вкл. и Публичен регистър на радиолюбителите – физически лица и тяхните опознавателни знаци, и отделно – на юридическите лица и опознавателни знаци на тяхните клубове, рипитри и др. Посочено е, че адрес се публикува след изрично съгласие на радиолюбителя.
Всички тия хора и фирми имат радиостанции, потенциално имащи възможност при неспазване на Техническите изисквания да причинят някому смущения или др. вреда. Има само един случай на физическо лице (жена) с любителска радиостанция, отказало да публикуват адреса му в Публичния регистър. Ние обаче не правим някакъв слущателски Call Book, там, а не тук е мястото за адреси.
Неизбежно стигаме до въпроса: Защо в сайта на КРС няма Публичен регистър на разрешените слушателски номера, та макар и само на тези от новия вид? Тези хора не излъчват в ефира, не са опасни, а ако някой не иска да бъде публикуван адреса му, с едно изречение ще посочи това в молбата-заявление. Е, най-добрият вариант е да има стандартна молба-заявление за слуш. номер, но да не претоварваме КРС, грижа за човека преди всичко. Човекът-служител, способен да направи и невероятното – това звучи гордо! (Вж някои чиновнически примери за „невероятното” в написаното дотук.)
При направените проучвания се оказа, че трябва специално писмо от БФРЛ до КРС, и тогава може би ще пратят списък на новите слушатели до БФРЛ. Това разбира се предполага, че може би БФРЛ ще публикува списъка на българските радиолюбители-слушатели в сайта си, без пълния адрес, само населеното място. Само че вместо да чакаме да стане всичко това (ако въобще стане), да постъпим така:
1) На имейл адреса modmil@abv.bg ми пращате данни, каквито намерите за добре, за нови, най-нови, стари, среднонови (те са и средностари) български слушатели, аз ги слагам в приетия при публикации вид.
2) Който намери за по-добре, може да пише и във Форума. Там ме беше страх да не се струпа мн. информация, но виждам, че няма такава опасност.
Това е без ограничение във времето – няма едногодишен или по-голям срок. Това беше и главната ми идея – да се попълват тия „бели полета” (взаимстван мн. удачен израз от Анг. Гугов, LZ1CY), иначе всичко ще бъде забравено, ще бъде без своята история. Ако ние самите не напишем нещо по тая тема, няма кой – много е изгубено, друго след време ще бъде забравено. А виждаме какви хубави и полезни за Отечеството хора са били някога и радиолюбители-слушатели (за И. В. Марангозов – от „групата 51”! – ограничих текста, тъй като статията взе да става прекалено дълга, иначе само за него може да се напише отделна статия). При това липсва още много информация. Не трябва да сме и крайни оптимисти - освен на предшестващите организации, начинаещия и редовия радиолюбител никак не са приоритет и на сегашната спортна БФРЛ ... Впрочем в някои са били заради плана по-необходими, отколкото сега.
(СЛЕДВА)
Последна промяна от lz1fj на 15 окт 2012, 15:14, променено общо 5 пъти.LZ1FW
Мнения: 891
Регистриран на: 27 юни 2010, 15:29
Местоположение: София, KN12QP
Контакти:

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ1FW » 25 сеп 2012, 09:04

Раритет. Съхранена от Ангел Гугов, LZ1CY, Пловдив:

Изображение

QSL картичката в оригинален вид (големина на файла 4.7 MB) можете да видите от следния линк
http://www.lz1fw.com/history/SN850970.JPG

Публикува се по молба и на LZ1FJLZ1BB
Мнения: 207
Регистриран на: 31 авг 2006, 10:48
Местоположение: София

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ1BB » 26 сеп 2012, 17:27

LZ1FJ, поздравления за страхотната тема! Отдавна имаше нужда от нея. Хвърлил си къртовски труд, да си жив и здрав да я довършиш!

Да допълня и аз малко историята със слушателските номера. Новата система за слушателските номера не е прищявка, а необходимост. Всички слушателски номера издадени по старата стройна система регламентирана от Наредба No2, Префикс + Буква за окръга + пореден номер в окръга се издаваха от ЦРКБ след молба от окръжните радиклубове и се записваха в една книга. След окончателното съсипване на Централният Радиоклуб на България тази книга се загуби. В ДКД (тогава мисля така се казваше КРС) бяха притеснени защото не знаеха до кой номер са издадени по окръзи и реално работата със слушателите беше блокирана. Помолиха за съдействие. Ако не намерим книгата поне да научим в кой окръг кой е последният издаден слушателски номер.

Тогава се обърнах по всички възможни канали за съдействие и много хора откликнаха, но за съжаление вече повечето окръжни клубове бяха разтурени. Единствено в Разград знаеха не само последният номер, но имаха поименен списък на всички притежаващи слушателски номера в техният окръг (LZ2K-xxx). При така създалото се положение просто нямаше как да не се смени системата. Иначе или трябваше да спрат да издават слушателски номера или съществуваше реален риск те да се дублират с вече издадени.

Кой точно е измислил сегашната система не знам. Да, тя не е по-добра от старата, но по-добре тази отколкото никаква. Още повече, че старите слушателски номера остават валидни и няма нужда да се сменят. Аз отново се обръщам с апел към всички. Ако някой е съхранил книгата със слушателските номера издадени по старата система или знае къде е тя нека се обади. Ако не за друго, за историята тази тази книга е ценна.

73! de Harry LZ1L38
все още активен SWL
Последна промяна от LZ1BB на 27 сеп 2012, 09:47, променено общо 1 път.LZ1BB
Мнения: 207
Регистриран на: 31 авг 2006, 10:48
Местоположение: София

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ1BB » 26 сеп 2012, 21:03

LZ2A54 написа:Така добре я вършехте 60 години, че нямате и списък на радиолюбителите-слушатели.
Нарочно в отделен постинг. Не е коректно това изказване на LZ2A54. Слушателските номера се водеха на строг и стриктен отчет в ЦРК. Хората, които се занимаваха и отговаряха за слушателските номера и ги вписваха във въпросната книга бяха началниците на радиостанцията LZ1KAB. През различните години Климент Кожаров LZ1CQ (SK), Любомир Иванов LZ1NP, Асен Томов LZ3BA, Анна Цанова LZ3GU. Едно такова изказване е все едно да се плюе по труда на всички тези, а сигурно и други, хора. Говори се, че документацията (книгата) е нарочно скрита, подчертавам скрита, а не унищожена, за да се злепостави Сотир Коларов LZ1SS. Затова и отново отправих апел, който знае къде е тя сега да каже.

p.s. Все се каня да попитам защо LZ2A54 не си застане зад инициала както всички нас?
Последна промяна от LZ1BB на 27 сеп 2012, 09:48, променено общо 1 път.lz1fj
Мнения: 212
Регистриран на: 19 авг 2008, 11:47
Местоположение: Sofia

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от lz1fj » 26 сеп 2012, 23:35

Привет, Хари.
Аз ще отговоря, доколкото мога, вместо LZ2-A-54. Вината е моя. Казаното от него е по др. повод и в др. тема (има го някъде във Форума), като отговор на деец на БФРЛ, изказал се по тогавашната тема.
Цитирам го, понеже много ми хареса, понеже го намирам за напълно вярно. Кратко и ясно изразява крайния резултат. Всяка Федерация (БФРЛ 1970-92 г.) трябва да има такива основни неща, като списък на членовете си, и (тъй като не е нелегална), да ги публикува някъде. Всички български любители-слушатели бяха членове на тогавашната БФРЛ. Формално ЦРК е все пак само един от клубовете, членуващи в тогавашната БФРЛ, която е обществена организация. И ако всичко се крепи само на една тетрадка на ЦРК (моят спомен е, че през 1963 г. в ГК на ДОСО, бул. "Хр. Ботев"" мен ме записа Д. Костов в присъствието на Станю Василев (бай Станчо) в дебела канцеларска книга с твърди корици), и ако тогавашната БФРЛ не е имала списък на членовете си, вината не е у LZ2-A-54.
Аз приемам, че вината като автор е моя, но нека засега да не махаме написаното, докато този слушател сам не пожелае това. Винаги може да премахнем нешо, обратното е по-трудно ...
С най-приятелски чувства,тепърва написаното ще се оформя, не се притеснявай. А ако някой много съм го убоцкал с писанията си, бързо ще ми намери цаката. 73, LZ1FJLZ2AB
Мнения: 157
Регистриран на: 04 май 2009, 16:21

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ2AB » 27 сеп 2012, 08:46

Това накакво изключение ли е?
SWL LZ065.jpg
SWL LZ065.jpg (247.72 KиБ) Видяна 33433 пъти
Провадия е с буква О а доколкото виждам тук е с нула?
Въпреки това имам доста потвърдени картички.

73!LZ2ABLZ1CY
Мнения: 629
Регистриран на: 30 авг 2006, 11:13
Местоположение: Пловдив

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ1CY » 27 сеп 2012, 09:50

На това филателистите му казват "куриоз".Понякога се правят случайно
"нарочни куриози" за да им се вдигне цената. В нашия случай нито е случайно,
нито е нарочно.Просто при поредната смяна на "шапката" на "организираното"
тогава радиолюбителско движение бяха сменени, т.е. "подмладени" много от
кадрите в т.н. "ЦК" а по точно "Военен отдел на ЦК на ДКМС" и по окръзите.
Бяха създадени и нови щатни бройки-Инструктор по радиоподготовката.Млади
момчета,с познания в много "области" /с изключение на радиото/.Тогава ми
правеше впечатление,че печата по документите им беше с червено мастило. Едва
не съсипаха всичко градено до тогава по нашето хоби, идеята им беше в организацията
да останат всички на "комсомолска" възраст а по старите........ Прави ми впечатление
подписа в края на документа- много познат подпис.
П.П. Г-н Божилов, в списание РТ от 1968 година имаше някаква "пушилка" по
тази "промяна" ако те интересува-мога да се поровя.
73
Последна промяна от LZ1CY на 27 сеп 2012, 10:07, променено общо 1 път.


LZ1CY

LZ3NY
Site Admin
Мнения: 823
Регистриран на: 28 авг 2006, 19:04
Местоположение: Amsterdam, The Netherlands
Контакти:

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ3NY » 27 сеп 2012, 09:55

Сещам се за пподобен куриоз.
Документ за откриване и ползване на станция Л3530. Сами си го преведете :)

73!


Value has a value only if its value is valued.

LZ1BB
Мнения: 207
Регистриран на: 31 авг 2006, 10:48
Местоположение: София

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ1BB » 27 сеп 2012, 10:59

lz1fj написа:И ако всичко се крепи само на една тетрадка на ЦРК (моят спомен е, че през 1963 г. в ГК на ДОСО, бул. "Хр. Ботев"" мен ме записа Д. Костов в присъствието на Станю Василев (бай Станчо) в дебела канцеларска книга с твърди корици), и ако тогавашната БФРЛ не е имала списък на членовете си, вината не е у LZ2-A-54.
Съжелявам, че принизих пронумерованата и прошнурована дебела канцеларска книга с твърди корици до обикновена тетрадка. Приемам забележката и се извинявам. Коригирах и предните си два постинга. За мнението на LZ2A54, обаче, продължавам да мисля, че не е коректно. Право на всеки автор е да пише каквото намери за добре, но самият факт, че си отворил темата ми говори, че търсиш обективност на фактите и събитията от онова време. Да оставим настрана служителите в чиито задължения е влизало техническата част по издаването на слушателските номера и воденето на документацията.

През годините по закон слушателските номера се издават от ЦК на ДОСО, ЦК на ДКМС, ЦС на ОВТПН и ЦС на ОСО. За справка картончетата на Виктор и Кръстю. Моето е от ЦК на ДКМС. Всички тези организации са делегирали задълженията на Централният Радиоклуб на България с пряк отговорник за изпълнението им Началникът на ЦРК. През годините различни хора заемаха тази длъжност. Започвам от Тодор Чалъков, защото преди това не съм бил радиолюбител и няма как да ги помня, но ти ще ме допълниш. По времето на Тодор Чалъков стриктно и съвестно се издаваха слушателски номера и педантично се вписваха в книгата. Тя бе предадена по надлежният ред на следващият началник на ЦРК Полковник Петранов. По негово време бяха издадени стотици, сигурно и повече, слушателски номера, които също така педантично и изрядно бяха вписани в книгата, а тя на свой ред предаден по съответният ред на следващият началник на ЦРК Сотир Коларов. Книгата съществуваше до исхвърлянето на ЦРК от помещенията на улица Гурко. Съществуваше и в бараките на АПК "Средец" където бе преместен ЦРК и там изчезна. Макар да съм убеден, че Сотир няма лична вина за изчезването и все пак де юре я носи защото негова грижа бе да я опази и предаде по-нататък.

Тогава защо LZ2A54 не се обърне лично и поименно а подхвърля "крилати фрази" с които слага в общият кюп всички началници на ЦРК независимо, че както се вижда всички с едно изключение стриктно и съвестно са си вършили работата по издаването на слушателски номера, воденето на съответната документация и опазването на тази документация? С какво е заслужил Полковник Петранов да бъде обиждан? С какво е заслужил да бъде обиждан Тошо Чалъков? Той даже не може да се защити защото почина, Бог да го прости. Това още по-малко прави изказването на LZ2A54 коректно.

Отбележи, никъде в процеса на издаване на слушателски номера не се споменава БФРЛ. Никой и никога не и е давал такива права до 10.XI.1989г. Ще дам и аз един цитат от една книга:
На тази конференция става още едно събитие с решаваща важност за бъдещето. (става дума за седмата национална конференция на радиолюбителите в България проведена на 26 Април 1970г) Създава се като помощен обществен орган към ЦРК Българската федерация на радиолюбителите (БФРЛ). Първи прецедател на БФРЛ става Валентин Грозданов, LZ1VG. Истината за учередяване на федерацията обаче трябва да се търси в недоволството на IARU, че българските радиолюбители са под управлението на политическа организация - ДКМС. Друга причина е, че потчти всички останали социалистически страни има вече създадени, макар и формални и казионни, но все пак,поне на книга, самостоятелни неполитически, невоенни федерации или подобни структори. С учередяването на БФРЛ тя заема мястото на Централния радиоклуб в IARU, което е приветствано от другите членки на IARU.
Обърни внимание на следното "...потчти всички останали социалистически страни има вече създадени, макар и формални и казионни, но все пак,поне на книга, самостоятелни неполитически, невоенни федерации или подобни структори...". Точно такава е и нашата федерация. По рождение е създадена ялова, такава си е и досега. Всичкото, което притежаваше федерацията беше списък с ръководството (председател, бюро, пленум) и един стол с едно бюро за секретаря, които се намираха в ЦРК. Списък с членовете си БФРЛ не е имала никога до момента в който и изхвърлиха от ЦРК стола и бюрото заедно със списъка на ръководството. Първи повдигна въпроса за членовете на БФРЛ Емил Цанов LZ1YD (SK). На една от конференциите той се изправи пред всички делегати и запита: "Другари аз знам, че съм член на бюрото на федерацията. Вие току що ме избрахте. Обаче член ли съм на федерацията, вие членове ли сте и ако сме по какво се разбира това?"

Вторият случай беше при бунта на радиоклуба в Младост LZ1V (София) през пролетта на 1989г. Историята е дълга, няма да я разказвам сега. Тогава с цел да си запазим инициала и лиценза на клубната радиостанция се наложи колективно да напуснем БФРЛ. В цялата последвала дандания и натиск се оказа, че никъде няма документ с който да се регламентира, че всеки радиолюбител е член на БФРА. Напротив, доказа се, че тя няма членове. Въпреки целият си юридически напън федерацията подкрепена от тогавашният началник на ЦРК не можа да докаже противното. Доказахме го ние, че сме организирани радиолюбители с което изпълняваме изискванията на Наредба No2 но не като сме членове на БФРЛ, а с нашите членски карти доказващи принадлежността ни към радиоклуба.

Това го пиша не да правя офтопик, а заради обективната действителност по онова време и да се знае, че БФРЛ не беше ангажирана по никакъв начин с издаването на слушателски номера, нито с воденето на някаква документация по въпроса. Няма как да се иска от нея да е знаела кои и колко са лушателите по онова време. Дори БФРЛ да имаше списък на членовете си знаем, че повечето от тях бяха правоспособни радиолюбители с радиолюбителски класове и оператори на клубните радиостанции, но нямаха слушателски номера. Така, че няма да е лошо в историята за слушателското движение в България БФРЛ въобще да не се споменава. За добро или зло тя нито е помогнала, нито попречила на това движение.

Понеже обърнахме прекалено внимание на LZ2A54 искам да кажа следното. Всички ние сме регистрирани като юзери в този форум с радиолюбителските си инициали. Това ни прави публични. През инициала всеки може да види кои сме. LZ2A54 е анонимен юзер във форума. Ще го помоля да се представи с инициала си, а ако няма такъв с името си.
Последна промяна от LZ1BB на 27 сеп 2012, 12:27, променено общо 1 път.lz1fj
Мнения: 212
Регистриран на: 19 авг 2008, 11:47
Местоположение: Sofia

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от lz1fj » 27 сеп 2012, 12:23

Здравейте, млади и стари boys=
До LZ2AB: По-горе бях писал защо. "Особеност: В област Варна до 1996 освен буквата N, на бившия Варна-окръг е давана буквата O, така че слушатели с номер от вида LZ2-O-пореден номер е възможно след 1996 до 29.07.2004 да има и в област Видин, и в област Варна. (Това е един от чиновническите фалове, който при повече внимание би могъл да се избегне.) Дадените им тогава номера са валидни и сега." = По документи LZ2-O- до 31.07.1996 би трябвало да се дава в обл. Варна, най-вероятно е по някое време да са се усетили че има нещо нередно, и с тоя знак Ф да са искали да кажат, че става въпрос за някакво изключение. Изглежда в самото начало (1959 г.) вместо О да са искали да кажат Q, но като е тръгнало по този начин О по документите, така си е и вървяло до 1996 г., когато за обл. Варна в НАРЕДБА № 1 се появява буквата Q. а за обл. Видин - буквата О =

До LZ1CY: Добре че те има, щото не мога да си намеря списанията 1965 - 1969 г. Но повечето от тях ги имам, и продължавам да копая. Прати засега конкретно за пушилката, после ще видим какво съм успял да намеря.

До LZ3NY: Най-ми прилича на LZ5ZO, но никак не съм сигурен, вече всичко е възможно. Изглежда, Димитре, като описаното в мемоарната книга на Э. Т. Кренкель: В гр. Владимир имаше един единствен хотел, и на него надпис: HОТЕЛЬ ...
73 на всички, да не се огъваме пред бюрокр. трудности, важно е съдържанието, а не формата. lz1fjlz1fj
Мнения: 212
Регистриран на: 19 авг 2008, 11:47
Местоположение: Sofia

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от lz1fj » 27 сеп 2012, 14:16

До Хари, LZ1BB:
1) „Книгата съществуваше до исхвърлянето на ЦРК от помещенията на улица Гурко. Съществуваше и в бараките на АПК "Средец" където бе преместен ЦРК и там изчезна.”

Горното, драги Хари, засега се твърди само от теб. А др. сведущ човек (преди да взема съгласието му, не мога да го назова) твърди, че С. Коларов всички важни документи е предал в тогавашния ДКД. Но да приемем, че ти си прав.

2) Тая организация IARU 1-reg. що за междунар. организация е, ако не изисква основни неща от членуващите в нея нац. организации? Или е по-удобно креслата да са меки, а отношенията - леки? IARU давала само препоръки, т.е. съвети ... А ние като не сме нито Страна Советов, нито Страна баранов? Както и да го разглеждаме тоя въпрос, драги приятелю, предишната БФРЛ е съществувала 22 години, тия хора са се събирали на съвещания, правили са някакви годишни отчети ... Само с едно искрено и критично отношение на Емо Цанов 22 години не се обясняват. Но да приемем, че и тук ти си правият (за яловостта имам предвид, на старата БФРЛ и старата IARU).
3) От 20 (двадесет) години единствената организация, която може да вземе присърце радиолюбителски въпроси е новата БФРЛ. От 8 (осем) години е в сила третата система за образуване на слушателски номера. Много ли са 8 години, Хари, или малко? Има ли вече обновената, „демократизирана” БФРЛ (с българин в ръководството на IARU, което я третира като НАЦИОНАЛНА организация) списък на слушателите след 01 авг. 2004 г.? Направила ли е досега нещо в насока КРС да публикува и редовно да допълва регистър на тези слушатели? – НЕ Е! 8 години вече минаха, до 22 остават 14 години После пак ще се търси някой адвокат да ги оправдава и тях.
ЕТО ЗАЩО:
1) Някои неща от LZ2-A-54 аз ще премахна от текста на статията, оставайки изцяло на същите позиции и солидарен с него. Но и ти гледай да не стане пак така, че никой за нищо да не е виновен. Тия хора, за които ти говориш, че педантично вписвали номерата в тетрадка и т.н., са получавали заплати и за това. А радиолюбителството е по определение дейност без материални облаги – нито един слушател не е целял нищо, освен едно морално, или може би духовно удволетворение ...
Off topic: По данни на скромната ми разузнавателна група ти си притежател на някакви стари техн. списания отпреди 1952 година. Не знам къде си сега (в LZ, W, UA9 или в UA0), но при първа възможност ги прегледай пак в слуш. аспект. Там, „на пожълтял стар лист”, hi hi - вж мотото на статията. 73! lz1fjLZ1BB
Мнения: 207
Регистриран на: 31 авг 2006, 10:48
Местоположение: София

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ1BB » 27 сеп 2012, 16:00

Е браво, сега остана да ме обявиш за адвокат на федерацията :D. Относно книгата. Аз лично съм я виждал последно на Гурко не много преди ЦРК да се изнесе от там. За след това го знам от други хора. Да приемем, че са слухове, но пък по техните следи може да стигнем и до нея. Знае ли се... Относно позициите всичко е ясно. Това е форум и е повече от нормално да има различни мнения, често дори противоположни.

Хубаво, че ме подсети за старите списания за които бях забравил. Поради това твоят офтопик моментално го обръщам в онтопик :D :D. Положението е следното. Имам само една годишнина на сп. Радио 1956г. Току що я поразрових. Слушатели се споменават сравнително рядко, но ако мислиш, че ще е от полза ще си направя труда да извадя всяко едно име и всеки един слушателски номер, който се споменава там.

Още веднъж те поздравявам за инициативата, дано да мога да помогна и аз с нещо. Впрочем щях да пропусна. Няма да се учудя ако за последните осем години няма издаден нито един слушателски номер по новата система. Слушателската дейност май остана в миналото заедно с нашата младост. Останахме само последните мохикани. На доизживяване.LZ2A54

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ2A54 » 27 сеп 2012, 19:51

@LZ1BB,
p.s. Все се каня да попитам защо LZ2A54 не си застане зад инициала както всички нас?
Освен да ти кажа да вървиш да се гръмнеш друго не мога.
LZ2A54 e Инициал Господине ! Sorry за халваджийският ви тефтер.Да сте го запазили и щеше да видиш кой съм.
Нарочно влязох така и не нарушавам никакви правила - това е инициал, имам документ ! За да се види колко много неща са били фалшиви.

Това, което ти казваш са голи твърдения.Всеки може да твърди каквото си иска.Беше си пълна анархия и шуробаджанащина в ЦРК - на мен ли ще обясняваш.
Ето тук LZ1FJ ти е обяснил:
http://forum.bfra.org/viewtopic.php?f=3 ... 6f9b#p9349
И да не трие нищо, за да не почна да пиша за изнудванията (за лична изгода от разни началници дето ги
споменаваш ).
Айде стига толкова - аз не съм ви виновен, че нямате документация - то какво ли сте имали... и БФРЛ-то ви е било фалшиво ДАЖЕ... и колко много други неща.Да не говорим за манипулациите по разните му национални конференции.
Бил съм вътре в музиката над 20 години и хич не се напъвай да не заблуждаваш.
73 де ...ЛЗ2А54 !lz1fj
Мнения: 212
Регистриран на: 19 авг 2008, 11:47
Местоположение: Sofia

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от lz1fj » 27 сеп 2012, 21:19

Хари, бях написал по-надълго, но при вкарването нещо стана и текстът изчезна. Накратко, търсим нещо за слушатели, отпечатано някъде (най-вероятно в списанието на Мин. на ПТТР, което е продължител на сп. "Телеграфо-пощенско и телефонно дело"), ПРЕДИ 1952 г. (в началото на която излиза бр. 1 на бълг. сп. Радио). Всичко след 01.01.1952 от сп. Радио е обработено! Завършвам с напомняне за размерите
II. ПЪРВИТЕ РАДИОЛЮБИТЕЛИ-СЛУШАТЕЛИ
Данните са оскъдни. Има черно на бяло списък на 51 радиолюбители, отпечатан в едно малкоформатно списание (с размери 14/20,2 см). То не е сп. „Радио”, което също още от първия си брой 1/1952 е малкоформатно, но с размери 17/24 см, и нито един от броевете му от 1952 по съдържание не съвпада. Има вероятност да е сп. „Технически радиопреглед” (който се споменава и като вестник), срещат се неопределено понятията „списанието на НССТ”, и „списанието на Мин. на ПТТР”). По това време действително все още излиза сп. „Телеграфо-пощенско и телефонно дело” (1924-1950), но списанието, в което е списъка, е с чисто радиолюбителско и радиотехническо съдържание. Броят, който имам е без корици и начални страници, но косвено от съдържанието може да се направи извода, че тия слуш. номера са получени до лятото на 1950 г. Но принципът на тая „нулева система” никак не е ясен. Привеждам списъка дословно:
и т.н.
Ако се окаже, че от 2004 до 2012 в LZ не е регистриран нито един слушател (а с цифровите връзки и SSTV по-точно-наблюдател), това ще бъде поне европ. рекорд, може и за Гинес да кандидатстваме.
По БФРЛ-ския и още един форум на няколко пъти е проявяван интерес как да стане човек слушател.
Я както и др. път в тъжни моменти да се помайтапиме малко.

Я не знаю как у вас,
а у нас в Болгарии
федерацьям пробыл час -
нету авуарий.

Я не знаю как у вас,
а у нас, родимые,
магистралы-то зимой
чать-пать непроходимые.

Как говорит мой баджанак,
"Бить их надо, да еще как!"
73, lz1fj
Последна промяна от lz1fj на 30 окт 2012, 16:55, променено общо 1 път.LZ1BB
Мнения: 207
Регистриран на: 31 авг 2006, 10:48
Местоположение: София

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ1BB » 27 сеп 2012, 21:28

//offtopic
@LZ2A54
Хайде давай, пиши! Колкото повече разкажеш толкова по-добре. Може пък да се окаже, че не си толкова анонимен колкото си мислиш.

Обръщам се към Админа и Модераторите с молба да разкрият анонимността на LZ2A54. Някак не върви всички ние да не сме анонимни, защото така искахте, а да се допусне анонимен юзер във форума, който не само не се представя, а се държи нагло и арогантно скрит зад анонимността си.LZ2A54

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ2A54 » 27 сеп 2012, 21:50

@LZ1BB,
Арогантен си ти, защото тръгна да се заяждаш за абсолютно нищо.
LZ2A54 е същото като десетки инициали дето ще ти ги напиша и няма къде да видиш Who is Who !
Просто нещата не се обновяват, не се поддържа пълна и Достъпна картотека и трябва да си виртуоз
компютърджия за да ровичкаш като шашав по разни сайтове и да видиш Кой Кой е...
Каквото съм написал преди, (а то е много малко) си е вярно.По точно не съм
написал, а само съм намекнал ! Не мисля да пиша абсолютно нищо.
Ако съм искал, щял съм да напиша.НЯМА НИКАКЪВ СМИСЪЛ.Особенно за всезнайковци като тебе - дето са
загубили тефтеря...Нали сам каза че си го пипал :DLZ3NY
Site Admin
Мнения: 823
Регистриран на: 28 авг 2006, 19:04
Местоположение: Amsterdam, The Netherlands
Контакти:

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ3NY » 28 сеп 2012, 08:00

LZ2A54 написа:@LZ1BB,
Арогантен си ти, защото тръгна да се заяждаш за абсолютно нищо.
LZ2A54 е същото като десетки инициали дето ще ти ги напиша и няма къде да видиш Who is Who !
Просто нещата не се обновяват, не се поддържа пълна и Достъпна картотека и трябва да си виртуоз
компютърджия за да ровичкаш като шашав по разни сайтове и да видиш Кой Кой е...
Каквото съм написал преди, (а то е много малко) си е вярно.По точно не съм
написал, а само съм намекнал ! Не мисля да пиша абсолютно нищо.
Ако съм искал, щял съм да напиша.НЯМА НИКАКЪВ СМИСЪЛ.Особенно за всезнайковци като тебе - дето са
загубили тефтеря...Нали сам каза че си го пипал :D
Погледнато реално си много прав. Това наистина те поставя в позицията на единствения анонимен регистриран потребител на този форум.

Както добре знаеш идеята още в началото, за специалното изискване при регистрация беше предложена и гласувана от самите потребители. Поради спецификата на обсъжданата материя, те се вълнуват с кого говорят насреща. Ако те решат, че не знаят кой си, тогава модераторите са в правото си да те изключат от него. Правилата са еднакви за всички.

73!


Value has a value only if its value is valued.

LZ2A54

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ2A54 » 28 сеп 2012, 09:00

Ако те решат, че не знаят кой си, тогава модераторите са в правото си да те изключат
И кой съм ? И Кой е LZ1BB примерно ? Срещу инициала може да намериш едно име и някакъв адрес, който сигурно вече да е станал невалиден.LZ1BB си е напълно анонимен за мен примерно.Нищо не ми говори.Нито го знам, нито съм го виждал (даже и на снимка), нито въобще съм контактувал с него за да го опозная, и да имам представа за неговите ... най-общо казано добродетели и пороци. ... както казва народа - "да изядеш доста сол с някого, за да го опознаеш..." Моят инициал (даже и трите) са напълно анонимни за стотици, и стотици са анонимни за мен.Инициал и толкова.И в това няма нищо лошо.Това не е анонимност - все пак съм си написал единия от инициалите.Какво съм виновен, че се е загубил тефтеря ?? Или някой трябва да каже на този, който плаче за "разкриване на анимността" - абе остави го този аз го познавам, голям лайнар е.. И готово - вече не си анонимен.Аз така не работя !!
Тук във форума има много инициали, които са си направо анонимни защото абсолютно ниущо не ти говорят и няма как да се информираш.Този плач за разкриване на "анонимността", която не е никаква анонимност си е направо милиционесски от онези времена....
Какъв Тефтер, какви Адресници, какви 5 лева ?? Хората издаваха и може би още издават адресници 4 пъти в годината (на всяко тримесечие)-разкошни, скъпи печатни издания.Аз лично имам 2 български адресника, които са под всякаква критика - пълни са със грешки.А отгоре на всичкото и Тефтер - доста бакалско.Не е приличало на национална организация да работи с хвърчащи Тефтери - ето за това става дума.И какво ? Аз виновен....ха-ха-ха.И за капак някакъв "Адресник" в PDF формат където всички са радиолюбители от 2000 година и насам...

И пак ще се върна на Тефтеря.Кой какво е водил незнам, дали след като са го одухали от поста не е захвърлил частния си тефтер-незнам, но аз има 2 слушателски инициала (Номера) и ако имаше такова нещо на сериозно, ще да ми бъде казано :
-Чакай сега, ти вече имаш издаден слушателски номер, не може така-да имаш два.И т.н и т.н...И двата са издадени мноооГооо преди да ни сполети демокрацията...Правете си изводите и вместо да замълчат, някои надават вой.
----------------------------------
To make long Story short: Айде стига вече бла-бла по този въпрос.Тя работата е ясна.Да очакваме LZ1FJ да продължи с Историята на някои неща.Интересно е.Макар и кратка, по ми е интересна от натъкмената История за 60 години радиолюбителско движение в България...
А що се отнася до мен - разкривайте анонимния агент-провокатор, заклеймявайте и изключвайте - няма проблеми.LZ3NY
Site Admin
Мнения: 823
Регистриран на: 28 авг 2006, 19:04
Местоположение: Amsterdam, The Netherlands
Контакти:

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ3NY » 28 сеп 2012, 09:52

LZ2A54 написа:А що се отнася до мен - разкривайте анонимния агент-провокатор, заклеймявайте и изключвайте - няма проблеми.
Не е идеята да заклеймяваме когото и да било. Сам знаеш, че от самото начало на предишния форум преди десет години, самите потребители решиха правилата му. Правила, които трябва да важат за всички.

Колкото до адресниците на LZ е възможно да си прав. Аз и Мария LZ1MLB на ръка въведохме зеления адресник в електронен формат и изпратих данните по големите адресници. Иначе и до сега в тях щеше да има тридесетина инициала, основно клубни и 98% от тях неверни. Мисля, че все още е достъпен ан http://qrz.bfra.org. Вместо да ревеш анонимно десет години по-късно, можеше още тогава да си предложиш услугите да поизчистиш грешките и неточностите в адресите.

73!


Value has a value only if its value is valued.

LZ2A54

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ2A54 » 28 сеп 2012, 10:09

LZ3NY,
1.Анонимко (въобще нямам представа кой си), нещо си се объркал.Не рева анонимно , а със слушателския си
инициал - като тебе.Може пък да нямам инициал LZxYY - това не ти ли е минавало на ум.Или някой друг само със слушателски номер няма право да пише ...
2.Никога не ходя да рина ла*ната сътворени от хора дето са взимали пари за това, били са на високи постове не са си свършили работата и са се дули като пуяци... да не говорим за другите им изцепки.
============================================
Аз КалБук :D съм си направил, смитайки от интернет де каквото има по сайтовете ..и на КРС-то, и съм го обединил в едно.
Сега обаче се оказа, че не мога да съм член, а трябва намкво-намщо и т.н. па някакъв клуб щял да е член
вместо мене... Писна ми да ме организират цял живот и като чуя за такива насилствено-изкривени работи се хващам за пищова.Искам да съм член на БФРЛ по мое собствено желание и не искам никой да ме представлява !
Бас държа, че поне 100 човека не знаят кой си - значи си анонимен, дай да изключим и тебе...
Ако продължавате в този дух... и аз така...lz1fj
Мнения: 212
Регистриран на: 19 авг 2008, 11:47
Местоположение: Sofia

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от lz1fj » 28 сеп 2012, 12:28

Димитре и Хари, оставете човека на мира, всеки слушател има право да се представя само с инициала си. БФРЛ така и представя някои досадни типове, слушатели. Пресен пример №1: LZ1-G-42 е активен КВ слушател-състезател. Спечелва трето място в UBA Contest 2012. (Ако на някой му се струва лесно, да опита.) Как се казва той? Неизвестно, БФРЛ прочита този факт в бюлетина по R1, писмено не го отразява никъде, и въпросът е приключен. Да, ама не. Защото ако тоя слушател беше лисичар, и екип, и треньор, и транспорт, и ядене, и хотел щяха да му осигурят, и след това в сайта на БФРЛ щяха да го представят с трите имена (защото знаят как се казва), и за третото място щяха да напишат в суперлативна форма в сайта на БФРЛ. Пример № 2: Във Форума по някоя тема се включва слушателят LZ1-A-284 и въпреки някои арогантни подкани не желае "стоять во фрунт" и да си каже името и "адреза". Ще го махнете ли? Без администраторите да гледат частичните данни, събирани троха по троха в статията, от кое др. място ще му научат името, да не би, опази Боже, да махнат някой "лисичар"?
За да не съм голословен:
ОЛ 2004
Действие по отношение на лицата
Чл.4.
(2) Регистрацията се осъществява при условия на равнопоставеност, публичност и прозрачност.
(3) Броят на лицата, регистрирани по лицензията, не се ограничава.

Регистър Чл. 8. Комисията за регулиране на съобщенията поддържа публичен регистър на регистрираните по лицензията лица.

По-добре ако БФРЛ си свърши нейната (проста и лесна) работа (едно писмо до КРС) за да се изпълнява най-сетне тоя чл. 8.
Не само че подкрепям LZ2-A-54, но още повече съм на същите позиции.
LZ1FJLZ1BB
Мнения: 207
Регистриран на: 31 авг 2006, 10:48
Местоположение: София

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ1BB » 28 сеп 2012, 13:01

lz1fj написа:Димитре и Хари, оставете човека на мира...
Лично мен човека не ме интересува, но въпроса опря до принципният момент какво ще предприемат Админа и Модераторите от тук нататък. Дали те ще използват казуса, за да отворят форума за всички желаещи да се регистрират анонимно или ще изхвърлят единствения анонимко и ще остане изискването за явна регистрация.LZ2A54

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ2A54 » 28 сеп 2012, 13:35

Ей Господине -дето призоваваш за изхвърляне.
Мислех да не ти отговарям, защото си личи колко си тесногръд, ограничен и заядлив.
Но наистина за последно:
-Ако исках да съм анонимен щях да си съчиня едни LZ инициал и щеше да си
седнеш на задника, да ровиш сайтове за адресници и т.н. и да се чудиш кой е ТОА...мълчешком...
Не искам да напиша дори един инициал на български радиолюбител -ЗАКОНЕН разбира се, а знам
поне няколко дето и в сайта на КРС-то няма да ги намериш (проверил съм), а лицензията на човека
съм я държал в ръцете си.. ЗА ДА ВИДИШ КОЛКО СИ БЕЗПОМОЩЕН С ТАЗИ АНОНИМНОСТ.
Един инициал не говори нищо на хиляди, включително и твоя.
Моя инициал говори за мен на хората дето го знаят и ме познават - твоя само на твоите хора, така че айде стига заяждане - издишаш вече.LZ1CY
Мнения: 629
Регистриран на: 30 авг 2006, 11:13
Местоположение: Пловдив

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ1CY » 28 сеп 2012, 13:37

LZ2A54 написа:Ако продължавате в този дух... и аз така...
Уважаеми стари момчета,
"не е начина по този". Както казват македонците "Со кротце, со благо и....."
следва съществено продължение "...со малко кютек". Всичко е колкото комично толкова и трагично.
lz1fj написа:По-добре ако БФРЛ си свърши нейната (проста и лесна) работа (едно писмо до КРС) за да се изпълнява най-сетне тоя чл. 8.
Разсъждавайки логично, "де юре" това не е работа на БФРЛ а си е "чиста проба" работа на КРС да си водят регистрите както трябва.
Без да се моли,с писмо БФРЛ само може да им напомни да си спазват служебните задължения съгласно документите. Ето, от регистрираните от
КРС около 6000 инициала на радиостанции, членове на БФРЛ /чрез клубове или дарения/ са едва около 5 процента.От издадените от КРС слушателски номера на брой ХХХХХ може би също 5 процента членуват във федерацията /взето пропорционално/.Друг е въпроса,че повечето от
тези хора плащат членски внос заради ползването на QSL бюрото. /Въпреки "юридическото ми образование" не съм адвокат на никой/.
Добре ще е ако LZ2-A-54 сподели нещо съществено по темата,нещо за слушателските номера,нещо от историята за да помогне на г-н Божилов за запълване на "белите полета" в тази част от българската радиолюбителска история. Бъдете здрави.
73 Ангел LZ1CY , LZ1-E-66 , Пловдив


LZ1CY

lz1fj
Мнения: 212
Регистриран на: 19 авг 2008, 11:47
Местоположение: Sofia

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от lz1fj » 29 сеп 2012, 23:06

VII. СЛУШАТЕЛИ ИЛИ НАБЛЮДАТЕЛИ? ЕДНА ОСОБЕНА И ОЩЕ ДВЕ МАЛКИ ГРУПИ СЛУШАТЕЛИ

Преди да продължа, да кажа на читателите, че неизбежно трябва да включвам и запомнени от мен неща, и разказано ми от др. хора. Далеч съм от някаква що-годе литературна квалификация, но аз по този начин мога да изложа нещата. Затова в края на първия откъс, обръщайки се към администрацията на сайта употребих израза „ако приемате материала”. Има вече лека неприязън, а по-надолу в текста, ако искам да съм обективен, ще трябва да влезна в „опасни води”. Та ако ще триете, молбата ми е предварително да ме уведомите да не се хабя и да си губя времето, а да си тръгна аз по по-приятния път на порока. „Тя се казваше Хортензия ...”

VII.1 СЛУШАТЕЛ ИЛИ НАБЛЮДАТЕЛ?
Първоначалното значение на термина слушател, SWL е радиолюбител, който извършва слушателска дейност (наблюдения) на къси вълни (КВ). Названието е съкр. от англ. Short Wave Listener. Тъй като бързо се укоренява, т.е. „получава гражданственост”, макар че буквално означава късовълнов слушател, след това се употребява и при слушане на УКВ и СВЧ, и при любителския радиотелетайп. Още от 1950-те години и в нашето списание „Радио” се правят опити думата „слушател” да бъде заменена с „наблюдател”, но някак си не се получава. Същото е положението и в чуждата радиолитература. По-късно, когато се правят зрителни наблюдения на SSTV, на панорама на диапазона, на КВ, УКВ и спътниково пакетно радио, на „водопади” при др. видове цифрови радиовръзки, неизкоренимият термин „слушател” си остава. Всеки ще разбере, ако се каже или напише както слушател, така и наблюдател, но даже и при някои цифрови радиолюбителски състезания организаторите включват група участници SWLs, класацията им е отделна.

VII.2 BC-СЛУШАТЕЛИ
БИ-СИ слушателят е радиолюбител, провеждащ наблюдения за чувемостта на радиоразпръсквателни (концертни) станции. Той може и да не е лицензиран с личен слушателски знак (номер). Изпраща резултатите от наблюденията си до чутите радиостанции, от които получава съотв. документ (картичка или др.), често и брошури, разписания на предавания и др. Оценките за сила, разбираемост, модулация, фадинг и др. са по система SINPFEMO, по-късно заменена от по-кратката с-ма SINPO, различна от RST/RSM системата на слушателите на любителските обхвати. В с-мата SINPO S е силата на сигнала (0 – 5; 0 - няма сигнал, местната радиостанция се приема за 5), I - смущения от др. станции, 0-5 (с думи се описва от кои именно), N - атмосферни смущения (0 - 5; промишлените, битовите и транспортните не се включват), P - фадинг (0 - 5), O - обща оценка (0 - 5). Поради характера на тази дейност, независимо дали има слуш. номер или не, BC-слушателят не може да ползва QSL-бюрата, а води кореспонденцията си директно (подчертавам това, защото е важно за по-точното разбиране по-нататък). И SWLs, и BC–слушателите се интересуват най-вече от редки и далечни (DX) радиостанции, но SWL-„ловецът” на такива станции е DX-man (диексмен), а при ВС е DX-er (диексер). В СССР DX-eрите се наричат диексисты и практически от лятото на 1937 до средата на 1989 г., а формално до 1990 г. (когато е Първата конференция на DX-истите) са били напълно нелегални. Странно изглежда, но до пролетта ня 1937 диексистите в СССР не са били преследвани. Главният редактор на сп. „Радиофронт” (предшественик на познатото ни съв. и руско сп. Радио) С. П. Чумаков е бил голям любител на БИ-СИ диексинга. Той е съставял и публикувал ежегодно справочници „Путеводитель по эфиру”, поощрявал е публикации в списанието на схемни и др. подобрения на радиоприемници с цел далечно BC-приемане. Автор е на книгата за начинаещи радиолюбители „Путь в радио”, Москва, 1936 г., и др. Самият той есперантист, публикува списък на радиостанциите, предаващи на Есперанто. През пролетта на 1937 по донос на колега (или колеги?) е арестуван от органите на НКВД, в обвинението му фигурират фрази като „слуга на международния фашизъм и световния империализъм”, „подтикване на съветски граждани към слушане на подривна радиопропаганда” , налудничавата, недостойна за съд фраза „гитлеро-британская разведка”, „прахосване на народно имушество” – последното е заради това, че съдейства бракувани радиоприемници да не бъдът натрошени, а дадени с документ на доказани радиолюбители ... След 1937 г. няма никаква информация за съдбата му. Не след дълго почти всички индивидуални любителски радиостанции преустановяват дейността си, под строг контрол работят само някои от колективните станции. Езикът Есперанто е обявен за език на шпионите и лакеите на империализма ...
В България още през 1950-те години, макар и рядко, се публикуват списъци на разпръсквателни радиостанции, честотите им, някои местоположения и държави, от които излъчват. У нас разликата между обикновените радиолюбители (вече не слушатели, а оператори на клубни и лични станции) и любителите на ВС е, че обикн. радиолюбители има привиквани в МВР, има закривани, има с домашен обиск, има временно арестувани, но няма осъдени на затвор за радиолюбителска дейност. Д. Грозев, LZ1BZ (SK) ми разказа как през 50-те години двама или трима радиолюбители викали на банда CQ Schtutgart, CQ Schtutgart, и ... хоп, се озовали в ареста. И то на връх Нова година ... Точно след 3 денонощия ги пуснали, изглежда такъв е бил тогава законът. Д. Драчев, LZ1BC (SK) ми разказа как веднъж у тях се звъни, и трима души със стоманено-сиви погледи му предявили заповед за обиск, викнали свидетели и започнали тършуването. Особено наблягали на предавателя и приемниците, за всеки апарат записвали откъде го има и т.н. Какво се оказало? Негови колеги-офицери написали донос, че е изнесъл апаратури от военното поделение ... Но той за нещо имал документ, за друго потвърдили от градския клуб, че те са му го дали за временно ползване, така че и на него му се разминало. Аз самият съм стигал до домашен обиск, но случаят беше по-особен. Операторът и отличен конструктор Jan (Ян – Иван Тонев, LZ1JW (SK) беше направил мн. добро дело – втория в Б-я трансивър тип AQ и с този трансивър правехме връзки в LZ1KAA (Чав, LZ1AQ държеше апаратът да се пробва не в „щадящ режим”, а в реални клубни условия, също и в контести). Но след доста време трансивърчето изчезна. Милицията тръгна преди всичко по членовете на клуба. Аз самият също правех такъв трансивър, но често запъвах поради липса на части, а като разбрах, че кварцов филтър едва ли ще намеря скоро, го бях и позанемарил. Не съм бил в къщи, идва милиция и Милчо, LZ1RF, намират недовършения трансивър, но Милчо веднага им обяснил, че не е този на клуба, и майка ми се отървала само с лека уплаха. След това разбрах, че милицията е ходила и у Милчо, и даже у направилия трансивъра Иван Тонев, и у други от LZ1KAA, но така и не го намериха. Пазарът и криминогенната обстановка бяха съвсем близо до LZ1KAA. Към моя трансивър бях след този случай съвсем охладнял. След това обаче стана сблъсък между две бюрокрации – финансово-комсомолската и милиционерската. Не след дълго се оказа, че клубният трансивър се водел като основно средство на началника на клуба Ангел Евтимов (мн. свестен мъж), и финансовото му началство спешно го натискаше да представи трансивър. Същевременно от МВР изглежда не бяха приключили следствието, и някакъв документ не му бяха дали, а течеше ревизия. Та в крайна сметка подарих аз на Шефа (А. Евтимов) недовършения си (но иначе „хващащ окото”) трансивър да се отчете, а той ми показа 2-3 бракувани пр-ка Р-250 и 4-5 УС-9, избрах си един работещ УС-9 (ако вземех грамадния Р-250, нямаше да побера другата част от станцията на масата, а стаичката ми беше тясна за втора маса) и така завърши тоя случай. Всичко това обаче бяха „бели кахъри”.
При ВС-слушателите двама млади мъже (Румен Панков и Огнян Ченгелиев, посешаващи понякога LZ1KSA) бяха осъдени не на 1 или 2, а на по 7 (седем) години затвор, при първоначално искане на прокурора 11 г. за Панков и 8 г. за Ченгелиев.
(СЛЕДВА)
Последна промяна от lz1fj на 26 окт 2012, 19:30, променено общо 6 пъти.LZ1CY
Мнения: 629
Регистриран на: 30 авг 2006, 11:13
Местоположение: Пловдив

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ1CY » 30 сеп 2012, 00:07

lz1fj написа:Та ако ще триете, молбата ми е предварително да ме уведомите да не се хабя и да си губя времето,
Надявам се никой да не посегне на това. Това е истинската история,може да не е "парфюмирана",може да не е художествено оформена
но е истинска. Чета с интерес и чакам продължението. Може някой да чувства вече лека неприязън,може на някой да започне да
го "гризе" съвеста но отдавна е време всичко да се нарече с истинските си имена.Има много хора,в това число и радиолюбители,
които тряБва да се замислят върху някои свои стари постъпки срещу свои приятели и колеги.Имах възможност да прочета "на едно място"
какво са писали приятели-доброжелатели по мой адрес в докладите си.Само едно допълнение- в текста има няколко имена на познати и
приятели,които вече не са между нас.Моля напиши по едно "SK".Ще бъде добре ако може да се осигури достъп /естествено със спазване на
авторските права/ към подобни описания на историята на радиолюбителството - Книгата на Георги Димов от Шумен, албума на LZ1KAA,
който съм виждал преди 3 години /може вече да е разширен и допълнен/, също мисля,че в Пловдив се подготвя фотоалбум на тази тема.
Естествено и книгата на Панайот Данев,която за сега е с най много и разнообразна информация,взета от "извора". Дерзай,г-н Божилов!
73


LZ1CY

LZ1BB
Мнения: 207
Регистриран на: 31 авг 2006, 10:48
Местоположение: София

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ1BB » 01 окт 2012, 17:29

//offtopic

@LZ2A54
Павликянино, намекнах ти, че не си толкова анонимен, колкото си мислиш, не ме чу. Не те ли беше срам да плюеш по радиолюбителските началници след като двайсет години зоба от тяхната ясла? Изнудвали те с цел лична облага, ти още малко репресиран ще се изкараш. От репресия толкова ти беше зле, че от единия клуб в другия! Напиши си инициала, покажи си лицето пред хората, застани си зад името и тогава пиши каквото искаш. Ако искаш даже плюй, но да се знае кой го прави. Не да се спотайваш като бърдарска бълха в юрган и когато ти се прииска да се правиш на отворко, защото като анонимен си голям герой. Докато не застанеш зад името си ще настоявам администрацията да те изтрие като единствен анонимко.LZ4ZD
Site Admin
Мнения: 387
Регистриран на: 30 авг 2006, 12:30
Местоположение: Шумен
Контакти:

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ4ZD » 01 окт 2012, 18:59

LZ1CY написа:... Ще бъде добре ако може да се осигури достъп /естествено със спазване на
авторските права/ към подобни описания на историята на радиолюбителството - Книгата на Георги Димов от Шумен, ...
С разрешение от Георги Димов (LZ2KG) да публикувам малки цитати, (което разрешение получих при представянето на книгата му), цитирам една съвсем малка част, касаеща слушателската дейност. За съжаление в цялата книга това е единственото споменаване на слушатели. Цитата е дословен, така както е изписан в книгата (всички инициали са писани на кирилица).
Преди всичко обаче, да поясня, че става дума за 1990 година и че съм махнал малка част от текста.
...
В републиканското КВ състезание "Освобождението на България" клубната радиостанция ЛЗ2КСК бе на първо място .........

В същото състезание имахме и участник в категория "Слушатели" със СВЛ номер ЛЗ 2 Л9888 - Иван Иванов, който успя да запише най-много двустранни радиовръзки между участниците с предаватели и след проверката на неговия отчет, се оказа, че е спечелил първото място и сега получаваше златен меда, флагче и 30 лева парична награда.LZ1BB
Мнения: 207
Регистриран на: 31 авг 2006, 10:48
Местоположение: София

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ1BB » 01 окт 2012, 19:15

LZ4ZD написа:В същото състезание имахме и участник в категория "Слушатели" със СВЛ номер ЛЗ 2 Л9888 - Иван Иванов
Мисля, че има печатна грешка в слушателския номер. Дори в София май стигнаха само до две хиляди и нещо.lz1fj
Мнения: 212
Регистриран на: 19 авг 2008, 11:47
Местоположение: Sofia

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от lz1fj » 01 окт 2012, 22:09

Хари, здравей бе, душа!
Няма страшно, това не ти е тайнственият регистър на слушателите, дето никой го няма, тук става дума за Републиканско състезание (само че, ако е "Освобождението на България", може би е на УКВ), организирано, съдийствано и отчетено от самата БФРЛ. Нищо по-лесно сега някой администратор да бръкне в потайния архив и да извади "зайчето" с правилния номер.
За по-реалистите - да им спестя време: Резултатите от този контест ги няма в "РТЕ" и "LZ73". Има макар и слаба вероятност да ги има във в-к "Импулс" или сп. "Патриот", ако са излизали през 1990-91 г.
Не съм проверил в сп."МК", но утре ще погледна и там (там въобще не им е мястото, но все пак).
Драги администраторе, QRV=de lz1fjLZ1FW
Мнения: 891
Регистриран на: 27 юни 2010, 15:29
Местоположение: София, KN12QP
Контакти:

Re: ХОРАТА С РАДИОЛЮБИТЕЛСКИ СЛУШАТЕЛСКИ НОМЕРА

Мнение от LZ1FW » 01 окт 2012, 22:52

Малко SWL спомени:

Слушателския ми дневник представляваше тетрадка-скицник с бели листа. Под белия лист слагах друг лист с очертани хоризонтални линии и така записвах наблюдаваните радиовръзки като прави редове. От едната страна на реда изписвах данните за единия кореспондент, от другата страна - на втория. По-средата на реда изписвах силата, с която ги чувах като дробно число - примерно "9/0". Сиреч първия се е чувал на 599, а втория - изобщо не се е чувал. При наблюденията не е рядкост да чуваш само единия от кореспондентите.
Като изпращах картичка някому подчертавах инициала му. Като получех - изписвах до инициала "QSL". Понякога, но рядко, дописвах и датата на получаване. Страница от слушателския ми дневник:

Изображение

Слушах с приемник "Берта" и лампов конвертор и предусилвател за 14, 21 и 28 MHz. Приемника бе германски, военен, от 1938-ма година. На лампите имаше пречупени кръстове. Лампите имаха отопление от два волта прав ток. Това напрежение трябваше да се филтрира много добре, иначе в приемника се чуваше брум. Цялата приемна конфигурация бях купил за 50 лева от някой от радиоклуба, вече съм забравил точно от кого. Антената бе дълга жица опъната към топола близо до блока.

Част от слушателските картички си правех сам. На по-дебела гланцова хартия от едната страна на ръка изписвах слушателския инициал. На другата страна, пак собственоръчно пишех данните за чутото QSO. Картичките пращах през QSL бюрото. Обикновено отговорите идваха след година, понякога и след повече време. Една от картичките ми я върнаха - бразилеца, чиято връзка бях слушал междувременно бил починал. Не си спомням колко такива ръчно изработени картички съм изпратил, но едва ли са повече от сто. Прилагам снимки на върнатата слушателска картичка:

Изображение

Изображение

Другата част от слушателскате ми картички бяха типови, обикновено с стилизирана снимка на църквата "Александър Невски" в София от едната страна и напечатан стандартен текст от другата. Слушателския инициал изписвах пак на ръка - нямах печат. Печатите ги правеха на малка уличка на километър над LZ1KAA в посока нагоре към ЦУМ. За да ти изготвят печат имаше някакви неразбираеми за мен ограничения. Така и не си направих...

73, Сашо, LZ1A921Отговори