И защо ме чуват с QRP?

lz1kz
Мнения: 295
Регистриран на: 31 авг 2006, 14:24
Местоположение: Казанлък
Контакти:

И защо ме чуват с QRP?

Мнение от lz1kz » 18 авг 2008, 13:16

По една или друга причина напоследък поизоставих QRP-то тъй като ми беше предоставен временно 100-ватов FT890 (tnx LZ1YE) и не ми дава сърце да предавам /QRP и същевременно ..FT890! :D
Както и да е, подготвих си трансмач, защото така и не се разбрах по всички обхвати с Windoma, стегнах си малък манипулатор от поляризовано реле (РП) и полека стягам новото QRP - да съм подготвен за "бедния" период без подарени радиа (hi). Междувременно, за да се подкрепя морално усилено чета сайтовете със съответната абревиатура и тук намерих едно добро материалче, с което да отговоря на въпроса-заглавие, често задаван ми и на 3764. Там напоследък LZ2JR си прави експерименти с ЕЛЕКРАФТ-а с мощности до 15-на вата , а покрай него и аз изпробвах минималната мощност на FT-то - около 2 вата. И в двата случая получавахме добри рапорти и пак някои "неопитни" притежатели на акции от тази честота изразяваха удивление - затова не е чудно и недоверието на по новите радиолюбители към малките мощности. Следващия текст е на английски, но той не е толкова важен - достатъчен е поглед на таблиците за силата на сигналите в приемника при различни мощности, и всичко ти става "математически" ясно! :idea:

"QRP: A Philosophy or Simple Mathematics?
About 100 watts RF output is the prevailing standard for today's HF transceivers. "QRP" operation is defined by its enthusiasts as RF output of 5 watts or less. An even more dedicated group of experimenters prefer "QRPp" activity with outputs of less than 1 watt. You may be intrigued by the philosophy and camaraderie of the QRP community or you may just want to take a small, lightweight rig on vacation trips. Either way, there are some basics about decibels, RF power output and the RST system useful to understand.

The effectiveness of today's QRP communicating is made possible especially by prevailing standards in receiver circuit design in virtually all HF transceivers. That's why S-5 signals on the meter can seem like "599 " to the ear .

Keep these math facts in mind ...
1. One "S-unit" (on a meter / not by ear) consists of a 6dB increase or decrease in received signal strength.
2. Transmit power must be increased 4 times (400%) to achieve a received signal strength increase of one S-unit.
3. Conversely, lowering power to 25% results in a received signal strength reduction of just one S-unit.
4. Decibels over S-9: a 10 dB increase in received signal strength requires a tenfold increase in transmit power!

How might your 3 watt signal stack up against your main station
with a linear running about 500 watts, getting
you believable "10 over S9" reports? Look at the numbers:
Transmit Power S-Meter Report
500 watts S9 + 10dB
50 watts S9
12.5 watts S8
3.125 watts S7

(remember: + 10 dB over S-9needs x10 RF power, and you lose only 1 S-unit when again
reducing power to 1/4!)

Let's say DX conditions are good, and a 500 watt signal earns
consistent S-8 meter reports from DX. What happens with QRP?
Transmit Power S-Meter Report
500 watts S8
125 watts S7 (power reduced to 1/4)
31.25 watts S6 (power reduced to 1/4)
7.8 watts S5 (power reduced to 1/4)
1.95 watts S4 (power reduced to 1/4)

These examples illustrate one point: if high-power stations are getting excellent reports along a given propagation path, simple math shows that 2-4 watt stations can expect fair to good RST reports, unless the receiving operator is unable or unwilling to work anything but "armchair copy." These examples presume comparable antennas. In fact, the S-unit gap can be even closer between a QRP station with an excellent antenna and the QRO station with mediocre antenna.

TRY SOME CONTESTS! Here's a fun way to find out quickly just how well your QRP-transceiver with a reasonable antenna really works! Join in any of the popular weekend operating contests. Just answer the CQ's of all those "big gun" stations anxious for contacts. If you are answered on the first or second try by a contest operator and you experience little or no problem in confirming contest exchange information, you can say to yourself: "This radio really WORKS!" Then, start calling your
own CQ's with both new confidence and patience!"


"Безжичният телеграф не е труден за разбиране. Обикновеният телеграф прилича на много дълга котка. Дърпате опашката в Ню Йорк и тя измяуква в Лос Анджелис. Безжичният е същото нещо, но без котката."
А.Айнщайн

LZ1NY
Мнения: 687
Регистриран на: 04 сеп 2006, 16:59
Местоположение: Sofia

Мнение от LZ1NY » 01 фев 2009, 22:13

Здравей, Влади!

Темата, която си писал е доста отдавна, ама ....
В допълнение ще дам един линк за деленията на S-метъра, съгласно препоръките на IARU http://en.wikipedia.org/wiki/S_meter .

Аз не съм "върл" привърженик на QRP-то, но не съм и на QRO-то :D

Работя с умерени, спорд мен , мощности 50-100 вата на КВ.
Напоследък имам връзки и на JT65 на КВ, там често хората работят с 5-20 Вата. Почудих се, и аз свалих мощността на 20 вата.. Ами връзките си стават, включително и с VE9DX на 3,5МХц. После като си минах на CW не вдигнах мощността...пак върви, и DX отговарят.

Колкото повече намалиш мощността - толкова по-силно е чувството, че ТИ си направил връзката, а не голямата мощност на предавателя ти...

Така, че "добър оператор + добър приемник(антена) + QRP" >> "лош оператор (или приемник, или антена) + QRO"


73! Виктор / LZ1NY

"Good Luck. Be patient. Do some research."

2zg
Мнения: 40
Регистриран на: 28 авг 2006, 19:25

Мнение от 2zg » 03 фев 2009, 07:54

Ïîçâîëÿâàì ñè è àç äà äàì åäèí öèòàò:

"Íåíàó÷íàÿ àíàëîãèÿ. Ïóñòü ìû èìååì ñëîíà âûñîòîé 5 ìåòðîâ (ÐÀ 500W) è æèðàôà âûñîòîé 7 ìåòðîâ (ÐÀ 1kW, ïî íàïðÿæåíèþ ýòî â â 1,4 ðàçà áîëüøå ÷åì 500 W). Íà ðàâíèíå (íà Â× äèàïàçîíàõ òî åñòü) ðàçíèöà ìåæäó íèìè ìàëà - âñåãî-òî 40%. Íî åñëè èõ îáîèõ çàãíàòü â áàññåéí ãëóáèíîé 4 ìåòðà (óðîâåíü ïîìåõ íà Í×), òî îò ñëîíà îñòàíåòñÿ òîð÷àòü íàä âîäîé âñåãî 1 ìåòðà, à îò æèðàôà - 3. Ðàçíèöà óæå âòðîå! À åñëè áàññåéí áóäåò ãëóáèíîé 6 ìåòðîâ (áîëüøèå øóìû), òî ñëîí óòîïíåò, à æèðàô åùå áóäåò íà ìåòð òîð÷àòü èç âîäû. Ðàçíèöà ïðèíöèïèàëüíàÿ - îäèí óòîíóë (íåò QSO), äðóãîé äûøèò (åñòü QSO)."

Öåëèÿò ìàòåðèàë å òóê :
http://dl2kq.de/dxcc/7-2.htm

Íÿìàì íèùî ïðîòèâ ðàáîòàòà íà QRP, íî ñè èìà ñó÷àé, êîãàòî ïðîñòî ñè òðÿáâà ÌÎÙÍÎÑÒ!
73! Vladolz1kz
Мнения: 295
Регистриран на: 31 авг 2006, 14:24
Местоположение: Казанлък
Контакти:

Мнение от lz1kz » 04 фев 2009, 11:36

2zg написа:Позволявам си и аз да дам един цитат:

"Ненаучная аналогия. Пусть мы имеем слона высотой 5 метров (РА 500W) и жирафа высотой 7 метров (РА 1kW, по напряжению это в в 1,4 раза больше чем 500 W). На равнине (на ВЧ диапазонах то есть) разница между ними мала - всего-то 40%. Но если их обоих загнать в бассейн глубиной 4 метра (уровень помех на НЧ), то от слона останется торчать над водой всего 1 метра, а от жирафа - 3. Разница уже втрое! А если бассейн будет глубиной 6 метров (большие шумы), то слон утопнет, а жираф еще будет на метр торчать из воды. Разница принципиальная - один утонул (нет QSO), другой дышит (есть QSO)."

Целият материал е тук :
http://dl2kq.de/dxcc/7-2.htm

Нямам нищо против работата на QRP, но си има сучай, когато просто си трябва МОЩНОСТ!
73! Vlado
Ами до голяма степен си прав. И аз стигам до извода че QRP-то си е перманентно ми хоби, но междувременно проектирам едно стъпалце дето ще седи под масата, най-вече за ниските бандове, защото напоследък, а и занапред, както усещам, QRN-a там ще е отвратителен! Много рядко напоследък съм бил свидетел на чист ефир, чист от атмосферен най-вече шум - дали е от слънцето, дали от състоянието на горните слоеве на атмосферата - само мога да гадая, но е факт - нивото на QRN през последните 10-на месеца на скалата на S-мера не пада под 8-9, така че примера с жирафа си е точен! Друг е въпроса че това е най-вече на 80 (и 160?) метра. Нагоре малките мощи са си актуални, особено при добра и ефективно насочена антена.
Така че сега си мисля за едно министъпало с ГУ-19 - оказа се много ефектна лампичка, не знам защо я пренебрегват и все е в сянката на ГУ-29? Хем е по-малка по габарит, хем има еднакви, че на моменти и по-добри параметри от 29-ката. Лесно си вади 60-80 вата с напрежение под 600 волта(40 VA разсейвана), което си е направо супер за такава кукличка. Ето няколко типови режима за нея:
Class/Ua/Ue/Up1/Ia/Pa -> 1) C/600/250/-80/2x100mA/90W;
2)C/500v/250v/0v/2x100mA/60W; 3)AB/350v/250v/-17v/2x40mA/~40W... също в схемата на UW3DI - II е поставена в линеен (за SSB) режим с излъчване около 60 вата. И най-хубавото е че няма никакъв проблем с атака тип QRP! Така че наред са конструкторите... :D
(Тежката артилерия - от 3ГУ50 нагоре са си само за фукария :lol:)
Айде 72, че много се увлякох по QRO-тата...ще вземат да ме изключат от клуба!


"Безжичният телеграф не е труден за разбиране. Обикновеният телеграф прилича на много дълга котка. Дърпате опашката в Ню Йорк и тя измяуква в Лос Анджелис. Безжичният е същото нещо, но без котката."
А.Айнщайн

lz2be
Мнения: 649
Регистриран на: 31 юли 2008, 23:18

Мнение от lz2be » 04 фев 2009, 21:12

Влади,

вместо лампа можеш спокойно да използваш и транзисторно стъпало. Последното ми home-made радио (1990г) бях вкарал в кутия от РТ23-10, което даваше точно 5Вт изход. В друга кутия от РТ23-10 ми беше изправителя и стъпало на 2 х КП904А, което вадеше 90Вт на товар.
Схемата е публикувана в книгата на В.В.Дроздов "Любительские КВ трансивери" 1988г.
Имай предвид, че в схемата имаше грешка - едната група защитни диоди от пренапрежение трябваше да са свързани към маса, а другата към + (както е на схемата), но не помня кое как беше точно.

П.С. - с това радио 5Вт (преди да направя усилвателя) работих в CQWW-CW с W3DZZ антена на 20м височина. Направих 1003 QSO SOAB-QRP и това беше и световен рекорд, който се задържа няколко години! Е 1990г. беше и максимум на слънчевата активност, нямаше и много LZ станции, та ме викаха на поразия :)

73! Боянlz1kz
Мнения: 295
Регистриран на: 31 авг 2006, 14:24
Местоположение: Казанлък
Контакти:

Re: И защо ме чуват с QRP?

Мнение от lz1kz » 27 ное 2012, 10:23

Няколко линка за все още активни конструктори на QRP - все пак идва зимния период, с мъгливите уикенди, когато е най добре да си стоиш с поялник около камината, пък и "ваканциите" - било по празниците, било заради желанието на работодателя...с две думи - време бол, трябва да се оползотвори!

http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=11519&page=1
http://sp-hm.pl/forum-65-page-1.html
http://yl2gl.ucoz.net/forum/1


"Безжичният телеграф не е труден за разбиране. Обикновеният телеграф прилича на много дълга котка. Дърпате опашката в Ню Йорк и тя измяуква в Лос Анджелис. Безжичният е същото нещо, но без котката."
А.Айнщайн

lz1wf
Мнения: 21
Регистриран на: 28 яну 2011, 09:31

Re: И защо ме чуват с QRP?

Мнение от lz1wf » 27 ное 2012, 17:14

Да, за хората с мерак и време бих добавил-
http://py2ohh.w2c.com.br/
73 lz1wf
ВасилОтговори